ผลการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรม Smartbiz ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ
เข้ารอบ คะแนน คะแนน% Answer สถาบัน ผู้แข่งขันคนที่ 1 ผู้แข่งขันคนที่ 2 อาจารย์คุมทีมคนที่ 1 อาจารย์คุมทีมคนที่ 2 รหัสทีม ชื่อทีม
เข้ารอบ 590 79.41 603 วิทยาลัยอีเทค นาย เฉลิมพร เพ็ญจันทร์ นางสาว จารวี กอเซ็ม ครู รัตนาภรณ์ เพรชชนะ ครู ภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา 04-242-44 E-TECH04
เข้ารอบ 589 79.27 621 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาววรรณภา  เขียวไสว นายทัชชัย  เจริญสุข ครูปวริศา  สาระพล ครูยิ่งเจริญ  บุญยัง 03-206-54 DCC5
เข้ารอบ 576 77.52 613 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ นางสาวนฤมล  โดมขุนทด นางสาวพนิดา  ทิพย์ขุนทด นางสุภาพร  แจ่มศรี นางขนิษฐา  วิเศษชู 02-039-49 LPK1
เข้ารอบ 563 75.77 599 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ นางสาวธนพร จอมใจ นางสาวกนกวรรณ สิงห์สอน ครู วรรณี เลิศพิภพพร ครู วรเทพ พิมพ์น้อย 03-116-55 TTC01
เข้ารอบ 562 75.64 605 วิทยาลัยอีเทค นางสาวสุธิดา สิงห์ตุ้ย นางสาวชีวรัตน์ ภิญโญเสาวภาคย์ ครูภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา ครูณัฐนันน์ คำดี 04-254-34 E-TECH16
เข้ารอบ 559 75.24 602 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นายบุศย์ สุวรรณ นางสาวนภัสวรรณ อ้นปัญญา ครูปวริศา สาระพล ครูศราวุฒิ สาธุประคัลภ์ 03-205-57 DCC4
เข้ารอบ 558 75.10 608 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายธนกิจ พุทธรังษี นางสาวพรนิดา อุ่นมาก นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำแจ้ง 01-091-55 UTTVC1
เข้ารอบ 557 74.97 613 วิทยาลัยอีเทค นางสาวสุนิตา  ประพัตร นางสาวศุพิชญาณ์  นครแสน อาจารย์รัตนาภรณ์  เพชรชนะ อาจารย์นวพร  แซ่อึ๊ง 04-239-27 E-TECH01
เข้ารอบ 550 74.02 576 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวขวัญใจ ลอยลิบ นางสาวมัตติกา คงเพ็ชร ครูยันตี มะสมัน ครูสุภาณี เจริญลาภ 04-034-52 STTC01
เข้ารอบ 547 73.62 575 วิทยาลัยอีเทค นางสาวมณีรัตน์ แสงเปราะ นางสาวกันยา จันทวงษ์ ครูรัตนาภรณ์  เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-243-41 E-TECH05
เข้ารอบ 544 73.22 580 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวฐาปนี หนูสมคิด นางสาวมณฑิรา ธาระเพ็ชร ครูวิภารัตน์ สอนวิสัย ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 04-067-31 CPVC14
เข้ารอบ 542 72.95 594 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นายศิวกร   แซ่หยุ่ง นางสาวปิยฉัตร  ศรรวมวงศ์ นางวรรณี  เลิศพิภพพร นายวรเทพ  พิมพ์น้อย 03-104-65 TTC12
เข้ารอบ 542 72.95 567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวปรียาพร ศรีคำ นางสาวศุภาวรรณ เงินยวง ครูจันทิมา  สำราญอินทร์ ครูวรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ 04-066-34 CPVC13
เข้ารอบ 542 72.95 594 วิทยาลัยอีเทค นายธนภูมิ  สุนันท์ นายภาสกร  พรหมยก ครูรัตนาภรณ์   เพชรชนะ ครูนวพร  เเซ่อึ๊ง 04-241-47 E-TECH03
เข้ารอบ 541 72.81 568 วิทยาลัยอีเทค นางสาวสุดารัตน์ ทองเจือ นายเพชร อารยะรุ่งเจริญกิจ ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-240-50 E-TECH02
เข้ารอบ 540 72.68 579 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวมัณฑกาญจน์ ชูเกษม นางสาวชลนิชา โสกขุนทด นางสุภาพร แจ่มศรี นางขนิษฐา วิเศษชู 02-040-72 LPK 2
เข้ารอบ 537 72.27 572 วิทยาลัยอาชีวศึกษเพชรบุรี นางสาวสุภาภรณ์ โพนทอง นางสาวนันทนัช สังข์ประเสริฐ ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน ครูจรูญ สุขศรี 03-144-49 PBPVC15
เข้ารอบ 527 70.93 547 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวเอรวัณ นันตา นางสาวคัทรียา ปาโน ครูมัสรัตน์ แสงแก้ว ครูอรวรรณ ปันโน 01-164-53 วท.น่าน01
เข้ารอบ 525 70.66 564 วิทยาลัยอีเทค นางสาวสุวรรณา เอี่ยมคง นางสาวธนวรรณ จิวเหยียน ครูรัตนาภาณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-256-28 E-TECH18
เข้ารอบ 524 70.52 593 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นายธวัชชัย เพชรสีงาม นางสาววรีพร ไหวพริบ ครูปวริศา สาระพล ครูศราวุฒิ สาธุประคัลภ์ 03-202-66 DCC1
เข้ารอบ 519 69.85 562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวชลธิชา ขุนสวัสดิ์ นางสาวพรณิภา กอศรี ครูจันทิมา สำราญอินทร์ ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 04-054-44 CPVC01
เข้ารอบ 518 69.72 560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวจิรภัทร เสชนะ นางสาววลิดา แก้วอุบล ครูปวริศา สาระพล ครูศราวุฒิ สาธุประคัลภ์ 03-208-48 DCC7
เข้ารอบ 518 69.72 539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวภารดี นาคสุวรรณ นางสาวธนัฎฐา จันทร์ฉาย ครูวิภารัตน์ สอนวิสัย ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 04-060-52 CPVC07
เข้ารอบ 518 69.72 566 วิทยาลัยอีเทค นางสาวธนารัตน์   พุ่มกนก นางสาวจิราพร   จำนงค์ผล ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูณัฐนันน์  คำดี 04-260-42 E-TECH22
เข้ารอบ 517 69.58 546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวจุฑารัตน์  พวงขจร นางสาวนัฐกาญน์  ช่วยเกิด นางพินรัฎ สีตลวรางค์ นางสาวสมพิศ  พัดบัว 03-096-28 STVC01
เข้ารอบ 515 69.31 541 วิทยาลัยอีเทค นางสาวนฤมล สายน้ำ นางสาวพรประภา สัมฤทธิ์ ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูณัฐนันท์ คำดี 04-255-31 E-TECH17
เข้ารอบ 514 69.18 573 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายชัชวาล  โพธิ์ล่าม นางสาวธิตินันท์  จันทร์อ่ำ นางบอพิศ  เวิดสูงเนิน นางสาวพัชราภรณ์  รักรู้กิจ 01-133-68 WICEC09
เข้ารอบ 514 69.18 562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวกาญจนา เหลากลม นายธนกร สิริวิโรจนกุล ครูวิภารัตน์ สอนวิสัย ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 04-061-49 CPVC08
เข้ารอบ 512 68.91 570 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวธันยนันท์ เกิดสวัสดิ์ นางสาวแพรพลอย ศรีบัวเอี่ยม ครูปวริศา สาระพล ครูยิ่งเจริญ บุญยัง 03-209-45 DCC08
เข้ารอบ 507 68.24 541 วิทยาลัยอีเทค นายณัฐพล พุดขุนทด นางสาวพิมพ์มาดา คลังสิน ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูณัฐนันน์ คำดี 04-261-39 E-TECH23
เข้ารอบ 506 68.10 517 วิทยาลัยอีเทค นายสรรเสริญ แพงสี นายสุพัฒนา ท่าสอาด ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา 04-257-25 E-TECH19
เข้ารอบ 505 67.97 541 วิทยาลัยอีเทค นายมารุต  ได้รูป นางสาวกัญญาภัค  ใจซื่อ ครูรัตนาพร  เพชรชนะ ครูภัทร์ฐิตา  เลิศเกียรติวรา 04-249-23 E-TECH11
เข้ารอบ 504 67.83 564 วิทยาลัยการอาชีพปัว นายต่อเกียติ ช่างเหล็ก นางสาวอโนทัย รกไพร นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ นางสาวดรุณี คำเทพ 01-035-67 วก.ปัว 02
เข้ารอบ 503 67.70 542 วิทยาลัยอีเทค นายธนากร ดอนไพรธรรม นางสาวนวลวรรณ วงศ์เหลืองอ่อ ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-245-35 E-TECH07
เข้ารอบ 501 67.43 535 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ นางสาวศศิวิมล ศรีชาติ นางสาวพรสวรรค์ วงค์วาด ครู วรรณี เลิศพิภพพร ครู วรเทพ พิมพ์น้อย 03-106-59 TTC03
เข้ารอบ 499 67.16 534 วิทยาลัยการอาชีพปัว นายเกริกเกียรติ อำพันธ์ นางสาวสุรางคนา กิตินันท์ นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ นายประเสริฐ อินทะแสง 01-038-58 วก.ปัว 05
เข้ารอบ 497 66.89 530 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ นางสาวทัศนีย์  หาดขุนทด นางสาวศิริพร  มิกขุนทด นางสุภาพร  แจ่มศรี นางศุตานันท์  คุขุนทด 02-042-66 LPK4
เข้ารอบ 497 66.89 553 วิทยาลัยอีเทค นางสาวพลอยไพลิน นกแก้ว นางสาวสิราพร ศรีลา ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-258-22 E-TECH20
เข้ารอบ 496 66.76 542 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายวรากร แซ่ฉั่ว นางสาวภัคนาถ แก้วเพ็ง ครูจันทิมา สำราญอินทร์ ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 04-058-32 CPVC05
เข้ารอบ 494 66.49 532 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาววนิดา  หอมขุนทด นางสาวมุธิตา  คีมขุนทด นางสุภาพร  แจ่มศรี นางขนิษฐา  วิเศษชู 02-041-69 LPK 3
เข้ารอบ 494 66.49 538 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางสาวลักษมี บุญกระสินธฺุ์ นางสาวฐานิตา เชียงนิยม ครูอังศุมา แฝดสูงเนิน ครูพสิษฐ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล 03-090-46 บานบุรี01
เข้ารอบ 493 66.35 511 วิทยาลัยอีเทค นางสาวศิริลักษณ์ ทับวิเศษ นางสาวสายรุ้ง ตันตราสัย ครูนวพร แซ่อึ๊ง ครูณัฐนันน์ คำดี 04-248-26 E-TECH10
เข้ารอบ 489 65.81 507 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวฉัตรสุดา อรุณสุวรรณกร นางสาววลัยลักษณ์ คำนวน ครูกฤษณา จูดสังข์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ 04-082-38 แม่นพมาศ1
เข้ารอบ 485 65.28 529 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวสรสิชา พงษ์พิสิทธิกุล นางสาวสุรัตนา หลงสามะ ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูยันตี มะสมัน 04-035-49 STTC02
เข้ารอบ 485 65.28 550 วิทยาลัยอีเทค นายณัฐพล บานทะจี นางสาวพิมพลอย วัฒนะแสงมีชั อาจารย์รัตนาภรณ์ เพชรชนะ อาจารย์นวพร แซ่อึ๊ง 04-250-46 E-TECH12
เข้ารอบ 484 65.14 526 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นายธรรมปพน วิโรจน์แดนไทย นายนพชัย มณีทิพย์ ครูปวริศา สาระพล ครูยิ่งเจริญ บุญยัง 03-213-59 Dcc12
เข้ารอบ 479 64.47 540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายพีรณัฐ หมั่นกิจ นายศรัณย์พัชร์ พุ่มพวง นางพินรัฎ สีตลวรางค์ นางวิกานดา ละอองเดช 03-099-19 STVC04
เข้ารอบ 479 64.47 548 วิทยาลัยอีเทค นางสาวอรวรรณ เผือกขวัญนาค นางสาวชลิตา สัชฌุกรกุล ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-246-32 E-TECH08
เข้ารอบ 475 63.93 557 วิทยาลัยอีเทค นายนพรัฐ  อนันตวุฒิ นางสาววราภรณ์  โทรจันทร์ ครูภัทร์ฐิตา  เลิศเกียรติวร ครูณัฐนันน์  คำดี 04-244-38 E-TECH06
เข้ารอบ 475 63.93 515 วิทยาลัยอีเทค นายสุริยา สำรวย นางสาวณัฐฌา งามเสมอ ครูนวพร แซ่อึ๊ง ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ 04-253-37 E-TECH15
เข้ารอบ 474 63.80 487 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นายภัคพงศ์  แก้วแจ่ม นางสาวพรชิตา  อินมา ครูเข็มพร  ศรีมงคล ครูสุทิศา พรรณไวย 03-061-55 SPTC ภัคพงศ์,พรชิตา
เข้ารอบ 473 63.66 522 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวจุฑามาส บุญเงิน นางสาวนัยนา ภูธร อาจารย์อัธยา สังข์อยุทธ์ อาจารย์ณัฐชวนันท์ รัตนวิเชียร 03-293-27 SVC01
เข้ารอบ 472 63.53 518 วิทยาลัยการอาชีพปัว นายภาณุพงศ์ อินทะรังษี นายณัฐยศ อนัญญาวงศ์ นายวีระพงษ์ สีห์นาท นายประเสริฐ อินทะแสง 01-034-70 วก.ปัว 01
เข้ารอบ 472 63.53 520 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นายนนทวัฒน์ สุขสายัณต์ นางสาวประภัสสร รุ่งรัตนกิจ ครูอังศุมา แฝดสูงเนิน ครูพสิษฐ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล 03-093-37 บานบุรี04
เข้ารอบ 471 63.39 517 วิทยาลัยอีเทค นายทศพร จิตสม นายรัชพล หิรัญกนกโชติ ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ้ง 04-263-33 E-TECH25
เข้ารอบ 468 62.99 490 วิทยาลัยอีเทค นางสาวศศิทร ทรัพย์สว่าง นางสาวอารีรัตน์ วิหาร ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-247-29 E-TECH09
เข้ารอบ 467 62.85 521 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวมณีรัตน์ ชาวสองคอน นายธนวัตร์ แช่มโสภา ครูปวริศา สาระพล ครูรัชนี กิจฉวี 03-203-63 DCC2
เข้ารอบ 464 62.45 471 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวกชกร ชัยเกิด นางสาวนิรมล หาญกล้า นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำแจ้ง 01-092-52 UTTVC2
เข้ารอบ 463 62.31 491 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวฉัฐวีณ์ ธีรเสรีวงศ์ นางสาวอินทิรา สงไพรสน ครูสุกัญญา ธรรมรส ครูนภาพร วงศ์นาค 02-144-55 SRVC.01
เข้ารอบ 462 62.18 494 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวศิริลักษณ์ อุดทา นางสาวเนตรนภา ชัยสิทธิ์ นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ นางบอพิศ เวิดสูงเนิน 01-134-65 WICEC10
เข้ารอบ 462 62.18 507 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกาน นางสาวรวีวรรณ  ไชยศรี นางสาวปาริฉัตร  ช่างคำ ครูนาฏยา  สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์ ประจันตะเสน 02-069-37 KVC03
เข้ารอบ 461 62.05 511 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวสุวิมล นาคนาม นางสาวอรุณรัตน์ เมืองประทุม ครูวรรณภา พงษ์สีมา ครูรัตนาภรณ์ สุขโข 02-020-80 KKNIC02
เข้ารอบ 459 61.78 467 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นางสาวกัญญาณัฐ  คำล้าน นางสาวบุณยานุช  ฉิมงาม นางสาริณีย์  เบี่ยงกลาง นางเนาวรัตน์  สุวรรณวงษ์ 02-011-81 หลานย่าโม999
เข้ารอบ 458 61.64 478 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวชฎาทิพ เกิดสา นายอานนท์ มากมี นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำแจ้ง 01-094-46 UTTVC4
เข้ารอบ 457 61.51 501 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวอังคณา นามวงษ์ษา นางสาวปราณี หมายสำราญ นางศุตานันท์ คุขุนทด นางขนิษฐา วิเศษชู 02-043-63 LPK 5
เข้ารอบ 456 61.37 480 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายศตพรรษ  ทะยะ นางสาวกฤติกา  ขอบทอง นายสมเกียรติ  มั่นดี นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง 01-093-49 UTTVC3
เข้ารอบ 454 61.10 505 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาววิลาวัลย์ คนเที่ยง นายขวัญแก้ว ก้อนสินธุ์ นางสาวเกศริน เกาะดี นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่ 01-148-49 CMVC 1
เข้ารอบ 453 60.97 479 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนเเก่น นายชิษณุพงศ์ จันมานะสกุล นางสาวศศิญา บุญมาก ครูนาฎยา สุรววณเจริญ ครูมานิตย์ ประจันตะเสน 02-247-41 KVC 05
เข้ารอบ 451 60.70 480 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายชาญยุทธ เหล็งบำรุง นางสาวพรพิมล ทวนทอง ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน ครูจรูญ สุขศรี 03-161-50 PBPVC32
เข้ารอบ 447 60.16 479 วิทยาลัยอีเทค นางสาวสุชาดา สร้อยสิน นางสาวฐามณี ยอดมา ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร แซ่อึ๊ง 04-259-19 E-TECH21
เข้ารอบ 444 59.76 479 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวรพีภรณ์ รักที่พึ่ง นางสาวลลิตา หมวดเพ็ง ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ ครูวิภารัตน์ สอนวิสัย 04-070-48 CPVC17
เข้ารอบ 442 59.49 478 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวนัฐริกา   พรมโว นางสาวอันธิกา   เตอุตรวง นายสมเกียรติ  มั่นดี นางเบญจรพร  อ่ำแจ้ง 01-095-43 UTTVC5
เข้ารอบ 441 59.35 530 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ นางสาวธนพร ทองมาเอง นางสาวอรพรรณ สถาปิตานนท์ อาจารย์นาตยา เหมือนปั้น อาจารย์น้ำฝน คชชะ 03-229-37 Yozii
เข้ารอบ 440 59.22 494 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ นาย วุฒิชัย คูณเมือง นางสาว พรจรัส มิ่งบุญ นางวรรณี เลิศพิภพพร นายวรเทพ พิมพ์น้อย 03-108-53 TTC05
เข้ารอบ 436 58.68 462 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นายนฤศร พรโสภิณ นางสาวอารียา ทองดี ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูณัฐญา ชุมโชติ 03-176-31 TCC101.6
เข้ารอบ 430 57.87 499 วิทยาลัยอีเทค นางสาว มัลลิยา จิตต์เนตร์ นางสาว บุษกร รอดนุช ครูรัตนาภรณ์ เพชรชนะ ครูนวพร  แซอึ๊ง 04-251-43 E-TECH13
เข้ารอบ 428 57.60 466 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวธารารัตน์  จารุพันธ์ นางสาวสุกัญญา  ทองละมุล ครูสุภาณี  เจริญลาภ ครูยันตี  มะสมัน 04-040-60 STTC07
เข้ารอบ 427 57.47 449 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวสุกัญญา  กรอกศาลา นางสาวสุทธิดา  สุรำนาจ ครูนาฎยา  สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์  ประจันตะเสน 02-248-38 KVC06
เข้ารอบ 426 57.34 456 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาว ณัฐธิดา แก้วบุษดี นางสาว รัตติกาล มีบุญ นางสาว เกศริน เกาะดี นาง สุดาลักษณ์ อั้นอยู่ 01-152-63 CMVC 5
เข้ารอบ 426 57.34 478 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นางสาวภูสิตา  สุวรรณประกร นางสาวกนกวรรณ  พรหมสว่าง ครู ววรณี เลิศพิภพพร ครู  เกียรติศักดิ์  ตุ้มทอง 03-113-64 TTC10
เข้ารอบ 423 56.93 435 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวรุ่งกานดา  มังครัตน์ นางสาวดวงฤทัย  สำมะโย ครูสุกัญญา  ธรรมรส ครูนภาพร  วงค์นาค 02-145-52 SRVC.02
เข้ารอบ 422 56.80 434 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวชลดา ทิพย์รัตน์ นางสาวกัลยรัตน์ สมสิทธิกุล นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำแจ้ง 01-097-37 UTTVC7
เข้ารอบ 421 56.66 448 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวกฤติกา   แดนสามสวน นางสาวปัทมา    ดอกอังชัน ครูนาฏยา  สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์   ประจันตะเสน 02-068-40 KVC02
เข้ารอบ 421 56.66 459 วิทยาลัยอาขีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาว พัฒชลดา จันทร์เพ็ญ นางสาว ศศิวิมล เซาะฮีม ครู ปวริศา สาระพล ครู ศราวุฒิ สาธุประคัลภ์ 03-212-62 DCC11
เข้ารอบ 421 56.66 435 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นางสาวนัสรียา  สุขเขียว นางสาวอภิชญา  เขียววงษ์ ครูฐิติชลญา  ด้วงคำสี ครูธาราวรรณ  เที่ยงดี 04-327-32 พนัสนิคม01
เข้ารอบ 419 56.39 459 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นาย อลงกรณ์ อลงกรณ์โสภิต นางสาว ช้อย ลุงทุน นางสาว เกศริน เกาะดี นาง สุดาลักษณ์ อั๋นอยู่ 01-150-69 CMVC 6
เข้ารอบ 416 55.99 458 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชย์การ นางสาว ลีลาภรณ์ อุทัยนิล นางสาวนวรัตน์ ฉัตราชัยโรจน์ นางวรรณี เลิศพิภพพร นายเกียรติศักดิ์ ตุ้มทอง 03-111-70 TTC08
เข้ารอบ 412 55.45 428 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางสาวอรอนงค์ สถานพงษ์ นางสาวอรุณรัตน์ สีลม ครูเข็มพร ศรีมงคล ครูสุรเดช  ศิริ 03-056-44 sptc46
เข้ารอบ 411 55.32 435 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นายธนพล คำขจร นางสาวพรรณนิภา รสพล ครูสำเภา ศรีปาน   01-192-47 บึงพระ1
เข้ารอบ 411 55.32 446 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวทรัพย์มณี เมืองศรี นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรมะณี ครูวรรณภา พงษ์สีมา ครูนันทินี หงส์ศิริพร 02-019-57 KKNIC01
เข้ารอบ* 409 55.05 455 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวคณิศร์ตา พรหมรัตน์ นางสาวจุฑาทิพย์ อินพนม ครูจันทิมา สำราญอินทร์ ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 04-059-29 CPVC06
เข้ารอบ* 409 55.05 438 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวอมรรัตน์ ศรีเปารยะ นางสาวสุประวีณ์ ทองเอียด ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-087-23 แม่นพมาศ6
เข้ารอบ 408 54.91 457 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวจันทิมา  น้อยเศรษฐี นางสาวยุพารัตน์  มงคลธนพร นางสาววงค์เดือน  ลีลาอัมพนสิน นางจรูณ  สุขศรี 03-162-47 PBPVC33
เข้ารอบ 407 54.78 451 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย น.ส.ณัฐสุดา สิทธิหาโคตร น.ส.สุนิสา ธนารักษ์ ครู สุกัลยา นาบุต ครู พรทิพา วชิราภากร 01-087-41 LVC1
เข้ารอบ 407 54.78 432 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นายชยพัทธ์ วงษ์บัณฑิตย์ นายวรภพ เนียมสุวรรณ ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูบุษรา แตงอ่อน 03-188-21 TCCกบ201.2
เข้ารอบ* 407 54.78 451 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวบุณยนุช พลปัถพี นางสาวปวีณา ศิริสมบัติ ครูจรรยา จรเสมอ ครูวรรณเนา ธนวรรณพงศ์ 04-064-40 CPVC11
เข้ารอบ 406 54.64 449 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวน้ำฝน   พิลาพันธ์เดช นางสาวยุพารัตน์  สนธิสัมพันธ์ ครูนาฏยา  สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์  ประจันตะเสน 02-067-43 KVC01
เข้ารอบ 406 54.64 429 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายรวีโรจน์ ม่วงมงคล นางสาวมณทิพย์ ถีระมัด นางสาววงศ์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางจรูญ สุขศรี 03-145-46 PBPVC16
เข้ารอบ 406 54.64 434 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวพนิดา  วันเจียม นางสาวศศิธร  สายตา ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูณัฐญา ชุมโชติ 03-183-36 TCC101.13
เข้ารอบ 405 54.51 459 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวอันตรา  ซุ่นหลี นางสาวรัตนาภรณ์  อยู่สุข ครูจรูญ สุขศรี ครูวงศ์เดือน  ลัลาอำพรสิน 03-130-65 PBPVC1
เข้ารอบ 404 54.37 412 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวชนารดี เทพรอด นางสาวณมนชนก สายอร่าม นางสาววงศ์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางบุษบง นาคเวช 03-134-53 PBPVC05
เข้ารอบ 402 54.10 489 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวกุลธิดา คำทองโซ่ นางสาวสุพรัตรา พิมพ์สอน ครูนาฏยา สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์ ประจันตะเสน 02-070-60 KVC04
  402 54.10 410 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวอาวิกา  ทองอ่อน นางสาวสิมิลัน  ฤทธิชัย ครูวรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ ครูจันทิมา  สำราญอินทร์ 04-055-41 CPVC02
  402 54.10 423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายจักรกฤษ สุขเกษม นางสาวเบญจวรรณ  รัตนสิงหล ครูจันทิมา สำราญอินทร์ ครูวรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ 04-062-46 CPVC09
เข้ารอบ 400 53.84 403 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวปวีณา  แสงสุดจิตร นางสาวสกุลรัตน์  แสงจันทร์ นางพินรัฎ  สีตลวรางค์ นางวิกานดา ละอองเดช 03-097-25 STVC02
เข้ารอบ 396 53.30 456 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นางสาวธนวรรณ บุญเนียม นางสาวสุกัลยา สมเผ่า นางวรรณี เลิศพิภพพร นายเกียรติศักดิ์ ตุ้มทอง 03-109-50 TTC06
  396 53.30 424 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรหีด นางสาวธัญวรัตน์ รอดทองสุข ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-086-26 แม่นพมาศ5
  395 53.16 406 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสุกัลยา ชูสุวรรณ นายรัฐพล วิชิตวรคุณ นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ นางสาวกฤษณา จูดสังข์ 04-088-20 แม่นพมาศ7
เข้ารอบ 393 52.89 422 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวพิชญา  แซ่ลี นางสาวอารีรัตน์  พ่อเกตุ ครูสุดา  เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูณัฐญา  ชุมโชติ 03-187-24 TCCกบ201.1-QueenK
เข้ารอบ 392 52.76 446 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นางสาวสุวัจณี เปลี่ยนอำรุง นางสาวปวีณา นกเทศ ครูชนวรรณ รอดวงษ์ ครูภัทรียา ใหม่คามิ 03-305-52 คู่หูดูโอ้MTC
เข้ารอบ 391 52.62 439 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายพัทธนันท์ ดาวสูงเนิน นางสาววีรวรรณ นอกกระโทก ครูโศรดา สว่างเกษม ครูปัทมาพร ดับใหม่ 02-384-29 จิ้งจกจ๋าหนีข้าทำไม?
เข้ารอบ 390 52.49 413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวศิริพร สาระวรรณา นางสาวศิริรัตน์ ภูมิมา นางสาวเกศริน เกาะดี นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่ 01-149-46 CMVC2
เข้ารอบ* 390 52.49 441 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ นายภาคภูมิ  พวงชมภู นางสาวธันย์ชนก  กอบอาษา ครู วรรณ๊ เลิศพิภพพร ครู เกียรติศักดิ์ ตุ้มทอง 03-105-62 TTC02
  390 52.49 426 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นายธีรวัฒน์  พรหมสาท นางสาวยลดา  ธูปสวัสดิ์ ครูปวริศา สาระพล ครูยิ่งเจรฺญ บุญยัง 03-207-51 DCC 6
เข้ารอบ 389 52.36 431 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นางสาวชลิดา ไวชมภู นางสาวณัฐพร พวงศรี ครูสุกัลยา นาบุต ครูพรทิพา วชิราภากร 01-088-38 LVC2
เข้ารอบ 389 52.36 429 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวสุภาวดี อินกง นางสาวธมลวรรณ มัคพันธ์ ครูมัสรัตน์ แสงแก้ว ครูอรวรรณ ปันโน 01-165-50 วท.น่าน02
เข้ารอบ 387 52.09 453 วิทยาลัยการอาชีพปัว นางสาวเสาวลักษณ์ อินชูใจ นางสาวตติยา หอมดอก นางสาว สุดาทิพย์ ไชยยะ นางสาว นงเยาว์ พนะสัน 01-036-64 วก.ปัว 03
เข้ารอบ 387 52.09 413 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางสาวรุ่งทิพย์ อินขาน นางสาวภาวิณี พลจันทึก ครูพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์ ครูพิกุล งามประเสริฐ 02-192-41 NVC1
เข้ารอบ 385 51.82 409 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวจิดาภา อ่ำศรี นางสาวปภานิจ ม่วงอ่ำ ครูวราภรณ์ วงบุตดี ครูมะลิ พานิชสิติ 01-175-46 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1
  385 51.82 429 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาว กัลยา มีแก้ว นายพลเดช เหมือนแท้ ครูปวริศา สาระพล ครูยิ่งเจริญ บุญยัง 03-211-65 Dcc10
เข้ารอบ 383 51.55 419 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาววราภรณ์ เทียนแก้ว นางสาวนันทนนา ธิจร นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำแจ้ง 01-100-89 UTTVC10
เข้ารอบ 383 51.55 393 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวฐานิตา โรจนคงอยู่ นางสาวยุวดี พิชัยช่วง ครู วราภรณ์ วงบุตดี ครู สมาพร ดีวัน 01-179-34 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 5
เข้ารอบ 383 51.55 438 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวอริญชยา มหาวงศ์ นางสาวขนิษฐา เดวีเลาะ ครูอภิญญา กลัดสำเนียง   01-275-41 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 4
เข้ารอบ* 383 51.55 412 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางสาว ขวัญแก้ว ฟักมี นางสาว จิดาภา สำเภาพ่อค้า ครู เข็มพร ศรีมงคล ครู กิตติยา สุภาภิรมย์รักษ์ 03-079-27 SPTC ขวัญแก้ว จิดาภา
เข้ารอบ 382 51.41 403 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวเกศินี  ศิลาแรง นางสาวรุ้งตะวัน  พานำมา ครูวราภรณ์  วงบุตดี ครูธนาพร  แก้วมา 01-178-37 วิทบาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 4
  382 51.41 382 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกมลรัตน์ นาคดุค นางสาวอาทิตยา กวมทรัพย์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-131-56 แม่นพมาศ3
  378 50.87 433 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวไฉไล เขียวทองน้อย นางสาวพรไพลิน วงค์คำ ครูปวริศา สาระพล ครูรัชนี กิจฉวี 03-210-68 DCC09
เข้ารอบ 377 50.74 434 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวเมวิกา  สมศรี นางสาวดาริน  ยะทุ่งตัน อาจารย์วรรณนา เทพฉิม อาจารย์สุปราณี  ศุภชาติไพบูลย์ 01-019-63 LVC011
เข้ารอบ 377 50.74 426 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นางสาวจีราภรณ์ มีมานะ นางสาวศิริพร ผักกระโทก ครูโศรดา สว่างเกษม ครูปัทมาพร ดับใหม่ 02-385-26 นอนน้อย แต่นอนนะ
เข้ารอบ 376 50.61 393 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวนฤมล สื่อสรรพ์ นางสาวปรางทิพย์ ธรรมขันติ์ นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำแจ้ง 01-096-40 UTTVC6
  375 50.47 404 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพณิชยการ นางสาวมาริษา ดาวช่วย นางสาวอริสา ทองมี นางวรรณี เลิศพิภพพร นายวรเทพ พิมพ์น้อย 03-110-73 TTC07
เข้ารอบ 374 50.34 416 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวกัลยรัตน์ วัฒนะภูมิ นางสาวนิฐกานต์ ชาญฉลาด ครูนาฏยา สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์ ประจันตะเสน 02-249-35 KVC07
  372 50.07 405 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวปิยะชนก นกเส้ง นางสาวอรอนงค์ เศรษฐการณ์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-083-35 แม่นพมาศ2
  371 49.93 382 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวบัญจรัตน์ ช่วยนุกูล นางสาวชลันธร หญีตป้อม ครูส้มไทย ศิริเมร์ ครูจันทิมา สำราญอินทร์ 04-056-38 CPVC03
  369 49.66 386 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายพัชรพล ทะวารี นายรัฐพงศ์ พึ่งเพ็ง นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ นางอัธยา สังข์อยุทธ์ 03-290-36 svc55
เข้ารอบ 366 49.26 425 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวรสสุคนธ์ มาบขุนทด นางสาวรุ่งนภาภรณ์ พืมขุนทด นางศุตานันท์ คุขุนทด นางขนิษฐา วิเศษชู 02-049-45 LPK11
เข้ารอบ 364 48.99 415 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาว พรวิชา ธรรมสิทธิ์ นางสาว ศิริภรณ์ อินทนนท์ อ.วรรณา เทพฉิม อ.อัญชุลี ทวีบุญ 01-014-78 lvc006
  364 48.99 420 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นางสาวนิฤมล ถ้วยทอง นางสาวพัชริดา ทองศรีเกตุ ครูกันต์กมล ช่างวาด ครูพรศรี ปรางสุรางค์ 04-169-20 ลีลาวดี-03
เข้ารอบ 363 48.86 403 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางสาวศิริรัตน์ ทองเพ็ชร นางสาวสวย หมูแก้ว ครูพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์ ครูจารุวรรณ เพ็ญสุข 02-194-35 NVC3
  362 48.72 372 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นายดนุพร  สะหะมัน นางสาวพรชนก  แววมะบุตร ครูฐิติชลญา  ด้วงคำสี ครูธาราวรรณ  เที่ยงดี 04-328-29 พนัสนิคม02
เข้ารอบ 361 48.59 397 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาว อารีย์ ลำอินทร์ นาย ภูมรินทร์ นิลนางงาม นาย สมเกรียรติ มั่นดี นาง เบญจพร อ่ำแจ้ง 01-102-83 UTTVC12
เข้ารอบ 360 48.45 400 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวชลธิชา ประทุมวัน นางสาววราเพชร หนบรรเลง นางบอพิศ เวิดสูงเนิน นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ 01-135-62 wicec11
เข้ารอบ 358 48.18 396 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวประกายแก้ว  มนต์รุจิรัตน์ นายเกรียงไกร  ทองดา นางสาวพิมลวรรณ  ทาเชื้ นางสาวจงรักษ์   เทียนขำ 01-104-77 UTTVC14
เข้ารอบ 358 48.18 396 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์หล้า นางสาวพัชราวดี ลีลา ครูนาฎยา สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์ ประจันตะเสน 02-251-55 KVC09
  356 47.91 362 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวภัทรีญา แอบุตร นางสาวอาริษา สว่างเลิศ ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน ครูจรูญ สุขศรี 03-131-62 pbpvc02
  355 47.78 409 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นางสาวธนพร เกตุเทียน นางสาวนิชนันท์ ประจำแท่น ครูชุติกาญจน์ เกิดประกอบ ครูวรารัตน์ จามรเนียม 03-218-44 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง2
เข้ารอบ 354 47.64 384 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวกมลวรรณ หอมฮด นางสาวลลิตา แก้วหานาม ครูนาฎยา สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์ ประจันตะเสน 02-252-52 KVC10
เข้ารอบ 353 47.51 402 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวประกายกาญต์  วงศ์เรือ นางสาวพรประภา  พงษ์พล อาจารย์วรรณา  เทพฉิม อาจารย์สุปราณี   ศุภชาติไพบูลย์ 01-020-86 LVC012
  353 47.51 389 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวสุธิดา เครื่องทิพย์ นางสาวธีราพร นุชกระโทก นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางสาวมณีรัตน์ มีโภคี 03-151-54 PBPVC22
  350 47.11 383 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี น.ส.ณัฐชา กระทอง น.ส.นฤมล จงเจริญ ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน ครูเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์ 03-148-37 PBPVC19
  350 47.11 361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี น.ส.ภัทราภรณ์  บุญคน น.ส.ปวีณา  บุญเสถียร ครูวงค์เดือน  ลีลาอัมพรสิ ครูเพ็ญวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 03-149-34 PBPVC20
  349 46.97 352 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางสาวจีระวัติ  กรทอง นายพีรวัฒน์ เปียสันเทียะ ครูเข็มพร ศรีมงคล ครูสุรเดช ศิริ 03-051-59 SPTC จีระวัติ,พีรวัฒน์
  348 46.84 361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวปรัชญา ภิวงศ์ นางสาววรรณวลี ทับทิม นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางสาวบุษบง นาคะเวช 03-135-50 PBPVC06
เข้ารอบ 346 46.57 361 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวสุพัตรา คูหา นางสาวเปรมฤทัย อาบสุวรรณ์ นางสุภาพร แจ่มศรี นางขนิษฐา วิเศษชู 02-059-41 LPK21
  346 46.57 377 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวกัญญาณัฐ จีวะ นางสาวสโรชา สังข์ศิริ นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง 03-137-44 PBPVC08
  345 46.43 368 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวณัฐกฤตา  เถาหล้า นางสาวอุษณียา  บุญประเสริฐ นางอุษารัศ  ศรีสุวพันธุ์ นางสาวนฤมล  สุมรรคา 03-303-58 SVC58
เข้ารอบ 344 46.30 404 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นายภูเบศร์ อยู่แก้ว นางสาวอนุชรา มาขำ นางสุภาพร แจ่มศร๊ นางขนิษฐา วิเศษชู 02-058-44 LPK 20
เข้ารอบ 342 46.03 378 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางสาวเกศินี ภิรมย์ นางสาวเกศราภรณ์ เกี้ยมชัยภูมิ ครูนาฏยา สุวรรณเจริญ ครูมานิตย์ ประจันตะเสน 02-250-58 KVC08
  342 46.03 391 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาวโสรดา เทียนทอง นางสาวภาวินี ศิริทรัพย์ นางสาวภาวินี ศรีประมงค์   04-296-12 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1
เข้ารอบ 339 45.63 356 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวอมรพิทักษ์ อินตะนัย นางสาววิจิตรตรา ดีหมี ครู วราภรณ์ วงบุตดี ครู สาริณีย์ เชื่อมวรศาสตร์ 01-176-43 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 2
  339 45.63 375 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวศิรินันท์ มงคล นางสาวสัตตบงกช คมขำ นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสิน นางสุเมตตา จ้อยเจริญ 03-146-43 PBPVC17
เข้ารอบ 338 45.49 387 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นางสาวชัชฎาภรณ์ มุกดาราช นางสาวศุภิสรา โสธรรมมงคล ครูสุกัลยา นาบุต ครูพรทิพา วชิราภากร 01-089-35 LVC3
เข้ารอบ 337 45.36 393 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวเนตรนารี นพคุณ นางสาวประกายพลอย เมยขุนท นางสุภาพร แจ่มศรี นางขนิษฐา วิเศษชู 02-048-48 LPK 10
  337 45.36 372 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวภาวิณี นวมศิริ นางสาวณัฐสุดา พวงเขียว ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ 03-028-50 winner boss
  337 45.36 373 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวจิราพัชร เกสุพร นางสาวกรรณิการ์ สิงห์เกาะแก้ว นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ นางณัฐชวนันท์ รัตนวิเชียร์ 03-271-41 SVC41
  337 45.36 375 วิยลัยเทคนิคสตูล นายรัตนโชติ หลิมประเสริฐ นางสาววิสสุตา  จันทร์ปล้อง ครูสุภานี ครูยันตี 04-041-57 STTC08
  336 45.22 366 วิทยาลัยเทคนิดอ่างทอง นางสาวกรรณาภรณ์ เดชฤดี นางสาวพิมพ์ชนก มุ่งมาตร์ ครูน้อมพร ศรีอนงค์ ครูเกษกนก นาคทับที 03-217-47 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง1
  336 45.22 358 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวฤดี ปานกลาย นางสาวโรสนา ปานกลาย ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูนพรัตน์ ว่องนาวี 04-047-39 STTC14
  334 44.95 390 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี น.ส.คัทลียา ครึกครื้น น.ส.พรทิพา ผ่องศิริ ครูจรูญ สุขศรี ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน 03-147-40 PBPVC18
เข้ารอบ 333 44.82 435 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวจิราวรรณ พาขุนทด นายจตุภูมิ เดิมสันเทียะ นางสุภาพร แจ่มศรี นางขนิษฐา วิเศษชู 02-047-51 LPK9
เข้ารอบ 333 44.82 384 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวจิตสุภา เดียงขุนทด นางสาวเกตุมณี จันทวงศ์ นางสุภาพร แจ๋มศรี นางขนิษฐา วิเศษชู 02-051-65 LPK13
  333 44.82 362 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวพันดาว  ศิริบำรุง นางสาวชีวาพร  ศิริบำรุง อาจารย์เตือนใจ  ภักดีล้น   04-286-16 พันดาว ชีวาพร
เข้ารอบ* 332 44.68 373 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวศุภธิดา สิงมิ่ง นางสาวเยาวเรศ กาฬภักดี อาจารย์วรรณา เทพฉิม อาจารย์สุปราณี ศุภชาติไพบูลย์ 01-021-83 LVC013
  332 44.68 363 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ นางสาวยุ้ย อุดจอม นางสาวบุษรากร โกมาก ครู วรรณี เลิศพิภพพร ครู เกียรติศักดิ์ ตุ้มทอง 03-107-56 TTC04
  332 44.68 351 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาว จิราพร วิเชียรนรา นางสาว จรรณาพร ยังกิว ครูส้มไทย ศิริเมร์ ครูจันทิมา สำราญอินทร์ 04-068-28 CPVC15
  331 44.55 361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาววาศินี ประสมศรี นางสาวธัญธิดา โสมนัส นางสาววงค์เดือน ลีลาอำพรสิน นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง 03-136-47 PBPVC07
  331 44.55 348 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาว เบญจมาศ จันทร์สวัสดิ์ นางสาว สุชาดา ทองแท้ ครูณัฐญา ชุมโชติ ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ 03-195-26 TCCก.203.2
  330 44.41 341 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวนฤสรณ์ มาตรี นางสาวศิริกมล พยัคฆเพศ นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำแจ้ง 01-099-31 UTTVC9
เข้ารอบ* 330 44.41 340 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวดวงกมล เขียวฉวี นางสาวพิมลนาฎ ปุระหล่า นางสาวพิไลพร ทิศเหนือ นางวาสนา เวฬุวนารักษ์ 01-140-73 wicec17
  330 44.41 334 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นาย ธนภัทร สวนชัง นางสาว ชมัยพร สุขลักษณ์ ครูณัฐญา ชุมโชติ ครูบุษรา แตงอ่อน 03-192-35 TCCก.201.3
  330 44.41 350 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวนภเกตน์ แซ่หลิม นางสาวกันธิชา สัญญากิจ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-092-34 แม่นพมาศ11
เข้ารอบ* 329 44.28 352 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวฐิตาพร  ปันทอง นางสาวณัฎฐณิชา  วงค์เขียว อาจารย์วรรณา  เทพฉิม อาจารย์นิตยา  หลวงจันทร์ 01-015-75 LVC007
  329 44.28 343 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาว ปองทิพย์ แจ่มแจ้ง นางสาว ดาลวรรณ ชื่นอุทัย นางสาว วงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางสาว เพ็ญสุข ม่วงไหมทอง 03-160-53 PBPVC31
เข้ารอบ 328 44.15 400 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวฐิติมา เยี้ยนชลคำ นางสาวอัญชลี เพียซ้าย นางขนิษฐา วิเศษชู นางศุตานันท์ คุขุนทด 02-054-56 LPK 16
เข้ารอบ 328 44.15 322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวสุธิดา สุโรจนสีมา นางสาวณภัทร สานุสรณ์ นางสุกัญญา ธรรมรส นางนภาพร วงศ์นาค 02-162-53 SRVC.21
  327 44.01 350 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวภัทราวดี อินขุนทด นายณัฐดนย์ เตียไพบูลย์ นางพินรัฎ สีตลวรางค์ นางสาวดวงใจ จันทรัตน์ 03-098-22 STVC03
  326 43.88 338 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวนัจญมี  นุ้ยเด็น นางสาวบุษศราพร  จอมจิตร ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูนพรัตน์  ว่องนาวี 04-048-36 STTC15
  326 43.88 369 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาวธันยพร ประเสริฐพันธ์ นางสาวปรียานุช สิทธิคุณ นางเพ็ญประภา อุษาวิโรจน์   04-297-09 วิทยาลัยเทคนิคระยอง3
  325 43.74 334 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวชลาธร คงตะวัน นางสาวอภิสรา อินทร์ทิพย์ นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ นางสาวบอพิศ เวิดสูงเนิน 01-136-59 wicec12
  325 43.74 359 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวธนภร พงษ์เสม นายธนกร ท้าวเชื้อลาว ครู ส้มไทย ศิริเมร์ ครู จันทิมา สำราญอินทร์ 04-063-43 CPVC10
  324 43.61 336 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวอธิชนันต์  โสดามุข นางสาวดวงกมล รัตนตุมหิ อาจารย์อุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ อาจารย์สกุลตา กีรติกุลศักดิ์ 03-287-19 SVC 19
  324 43.61 378 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี นางสาวนริศรา  พันนาศรี นางสาวยุภาวดี  เคียนตะขบ นายไกรภพ  จรัสแสงสุขศรี นายพิทักษ์  ผุยทอง 04-351-38 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
  322 43.34 331 วิทยาลัยอาชีวศึกษแพร่ นางสาวภัทราภรณ์  แสงโรจน์ นางสาวสุภาพร  กุ๋นนา ครูผ่องศรี  ศิริรัตน์   01-256-46 PVC 02
  322 43.34 351 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ น.ส. สุภัทรา ปุริตาเน น.ส. ณัฐธิดา เจิมใจดี ครู วรรณี เลิศพิภพพร ครู วรเทพ พิมพ์น้อย 03-118-49 TTC11
เข้ารอบ 321 43.20 337 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวสุพัตรา เพ็ญการ นางสาวสุรีวัลย์ นาพะยัพ ครูวรรณภา พงษ์สีมา ครูอภิญญา เลิศล้ำ 02-025-65 KKNIC07
เข้ารอบ 318 42.80 360 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวนิภาภรณ์ พลเสน นางสาวอินทิรา บุบผาอาจ นางสุภาพร แจ่มศรี นางศุตานันท์ คุขุนทด 02-053-59 LPK15
เข้ารอบ 316 42.53 321 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสาวิตรี  ศรีสวัสดิ์ นางสาวสมฤทัย  สายแวว นางราณี  ศรีสุรนารี นางบังอร  พันธ์โสภา 02-091-49 UVC 20
  316 42.53 353 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวชิดชนก  พวงโลก นางสาวชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์ นางสาววาทินี  หมื่นปทุม นายมีชัย  แช่มเชื้อ 03-123-60 wbac05
  316 42.53 370 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางสาวนิรชา  กุลจิตตินภกร นางสาวศศิวิมล  พลธนันต์ ครูรัชนี  กิจฉวี ครูศราวุฒิ  สาธุประคัลภ์ 03-204-60 DCC3
  315 42.40 339 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวรอฮาณี อาดำ นางสาวซาลีนา ระสา ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูยันตี มะสมัน 04-050-56 STTC17
  314 42.26 334 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวจารุภัทร ซาสังข์ นางสาวณัฐกานต์ ศรีคำ ครูมัสรัตน์ แสงแก้ว ครูอรวรรณ ปันโน 01-166-47 วท.น่าน 3
  314 42.26 343 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวชนากานต์ ชนะพันธ์ นางสาวจิราภรณ์ โจซิ้ม นางสาววาทินี หมื่นปทุม นางสาวรุ่งนภา โกษาวัง 03-119-46 wbac01
  312 41.99 332 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายอัษฎาวุฒิ ปันคำ นางสาวสุดารัตน์ อ่อนจันทร์ ครูสายฝน กะแก้ว ครูจินตนา เตชัย 01-114-73 Techno5
  312 41.99 328 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กุลณัฐ หนานไทย นริพร แสงแก้ว วรรณภา พงษ์สีมา อภิญญา เลิศล้ำ 02-021-77 KKNIC03
เข้ารอบ* 310 41.72 346 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวสายสมร กงทอง นางสาวจันทรา มีแก้ว ครูสุกัญญา ธรรมรส ครูนภาพร วงศ์นาค 02-147-46 SRVC.04
  309 41.59 328 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวศิริวิภา  ชาญณรงค์ นางสาวชญาณี  แสนอิ ครูผ่องศรี  ศิริรัตน์   01-257-43 pvc03
  309 41.59 370 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาว ตรีณัฐฌา  ทองสุข นางสาว นุชจิรา  ชาญสูงเนิน นางสาว รุ่งรัตน์  คุขุนทด นาง ศุตานันท์  คุขุนทด 02-052-62 LPK14
  309 41.59 331 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาว กิตติญา จิตถา นางสาว ปภัสสร งามแท้ ครูณัฐญา ชุมโชติ ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ 03-190-41 TCCก.201.2หมีสวย
เข้ารอบ* 308 41.45 322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวเมฌญา  พาสง่า นางสาวสุวรรณี  แสงสุดตา นางราณี  ศรีสุรนารี นางบังอร  พันธ์โสภา 02-079-33 UVC8
เข้ารอบ* 308 41.45 323 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางสาวตรีรัตน์  ดานขุนทด นางสาวกันตินันท์  ชาตินรินทร์ ครูพิกุล  งามประเสริฐ ครูอุษา  อ่ำสกุล 02-195-32 NVC4
  307 41.32 337 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาว กานต์ดารัตน์  เลือดแด นางสาว กาญจนา  เตจา อ.วรรณา  เทพฉิม อ.สุปราณี  ศุภชาติไพบูลย์ 01-013-81 lvc005
  306 41.18 335 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวสุนีย์ จ้อยเชื้อ นางสาวสุนิตา คินขุนทด นางสาวดอกไม้ โสงขุนท นางสาวโชติกา กัวะขุนทด 02-057-47 LPK19
  306 41.18 335 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ นายจิรวัฒน์ ชัยกุลหิรัญนนท์ นางสาวณัฐณิชา แสงชัย ครูพจณี สีลาคำ   03-409-35 ทีม2
  305 41.05 349 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวคนึงนาฏย์ โพธิ์นอก นางสาวศิรินญา ดวงหอม ครูวรรณภา พงษ์สีมา ครูอาทิตยา ปุสธรรม 02-028-56 KKNIC 10
  305 41.05 349 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวกมลวรรณ พรมขาว นางสาวอรุณี จันทวะรีย ครูวรรณภา พงษ์สีมา ครูนันทินี หงส์ศิริพร 02-034-64 kknic 16
  305 41.05 353 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวสิริวงศ์  อ่วมกรุด นางสาวกมลพรรณ  กาญจนโสภ นางพินรัฎ  สีตลวรางค์ นางกนกวรรณ  หาญกำธร 03-103-68 STVC08
  305 41.05 346 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ญาณิศา  ทองสลัก ณัฐชา  ทองคำชุม ครูกันต์กมล  ช่างวาด   04-199-08 ลีลาวดี 33
  303 40.78 323 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวสุวรรณา  อุปรีพร้อม นางสาวไพรินทร์  คำเที่ยง ครูสายฝน  กะแก้ว ครูจินตนา  เตชัย 01-120-81 Techno11
  303 40.78 343 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาววราภรณ์ คงอาสา นางสาวสุดารัตน์  เส้งดำ ครูสุภาณี  เจริญลาภ ครูยันตี  มะสมัน 04-049-33 STTC16
  302 40.65 353 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ นางสาวกัลยาณี  จรสูงเนิน นางสาวนราทิพย์  ชอบใหญ่ นางสาวรุ่งรัตน์  คุขุนทด นางศุตานันท์  คุขุนทด 02-045-57 LPK7
  302 40.65 332 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวมลธิวรรณ สุดเสนาะ นางสาวพัชรินทร์ แจ้งสว่าง นางสาววาทินี หมื่นปทุม นางสาวสมพร แตงชาติ 03-121-66 wbca03
  302 40.65 325 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวศิญาณี กิตติโรจนพันธ์ นางสาวสุนิตา ชาวเวียง ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูณัฐญา ชุมโชติ 03-173-40 TCC101.3
  300 40.38 335 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นาย ณัฐวุฒิ แทนน้อย นาย ปวรุตษ์ เพียกเพีย ครู กฤษณา เครือวรรณ์ ครู ปทุมมา วังสอน 02-266-36 ชุมแพ7
  299 40.24 344 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางสาวณัฐธิดา  จักสวนวัว นางสาวศศิธร  สุดสัตย์ คุณครูอังศุมา แฝดสูงเนิน คุณครูพสิษฐ์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล 03-092-40 บานบุรี03
  299 40.24 308 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวธนัฐชา ศรีสุนนท์ นางสาวอรทัย เรืองฤทธิ์ นางธนาภรณ์ สว่างจันทร์ นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ 03-280-40 svc 40
  298 40.11 301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาวพิมณภัทร  ศรีโสภา นางสาวสุพัตตา  ถิ่นอ่อง นายชัย  พลคำ นางศุภลักษณ์  แก้วกก 01-265-45 PPC07
  298 40.11 290 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายธนาดุล  บูรณะบุรี นางสาวอรอุมา  ทองดี ครูนิรมล  คชแก้ว ครูมณฑา  ศรีโภคา 04-014-60 PKVC01
  297 39.97 309 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวประภาสิริ แปงสอน นางสาวนิลรดา ศรีวงษา นายสมเกียรติ มั่นดี นางเบญจพร อ่ำเเจ้ง 01-098-34 UTTVC8
  296 39.84 295 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาวสายชล แก้วเบี่ยง นางสาวสุธาทิพย์ คำเพียร นายชัย พลคำ นางศุภลักษณ์ มาจาก 01-262-54 PPC04
  296 39.84 359 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวอมรรัตน์ โททำ นางสาวสิริรักษ์ เดชไธสง นางขนิษฐา วิเศษชู นางสุภาพร แจ่มศรี 02-056-50 LPK18
  294 39.57 343 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวกมลวรรณ รัตนวิชัย นายภารดร วงษ์สง่า นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ นางบอพิศ เวิดสูงเนิน 01-144-61 wicec14
  293 39.43 347 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาว เจษสุดาพร ลาดซุย นางสาว กรรณิกา พาสิงห์ ครู วรรณภา พงษ์สีมา ครู นันทินี หงส์ศิริพร 02-027-59 KKNIC09
  293 39.43 344 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวชลิตา พืมขุนทด นางสาวชลิตา เพลิดขุนทด นางสาวโชติกา กัวะขุนทด นางสาวรุ่งรัตน์ คุขุนทด 02-060-64 LPK22
  293 39.43 306 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวพรนภา คำเก่ง นางสาวอัจฉรา แสวงสุข ครูสุกัญญา ธรรมรส ครูนภาพร วงศ์นาค 02-152-57 SRVC.09
  293 39.43 298 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวจุฑามาศ สิงห์สู่ นายพศวัต สุขสมัย ครูอุษา ณะบุตรจอม ครูวารุณี เอี่ยมอารมณ์ 03-189-18 TCCกบ203.1
  292 39.30 304 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาว พัชรีญา คำประเสริฐ นางสาว อมินตรา จิตต์แจ่ม ครูณัฐญา ชุมโชติ ครูอุษา ณะบุตรจอม 03-194-29 TCCก.203.1
  291 39.17 342 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวมัติกา      มาอยู่ นางสาววรรณิภา   มะโนดี ครูวรรณภา   พงษ์สีมา ครูรัตนาภรณ์  สุขโข 02-031-73 KKNIC13
  291 39.17 294 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวขจรจิตร์  สวัสดี นางสาวจุฑามณี  พันธุวงศ์ ครูอุษารัศ  ศรีสุวพันธ์ ครูณัฐชวนันท์  รัตนวิเชียร 03-273-35 SVC35
  290 39.03 314 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาว พรชนก ราชสุวรรณ นางสาว นัดภาวดี ยุยศ ครู วราภรณ์ วงบุตดี ครู วันดี สุวรรณฤทธิ์ 01-177-40 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 3
  290 39.03 310 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวปลาตอง ฤทธิ์คำ นางสาวพรพิมล  บุญศรี ครูวรรณภา  พงษ์สีมา ครูพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 02-026-62 KKNIC08
  290 39.03 344 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวสุจิตรา   ภิบาลสิงห์ นางสาวรักษ์สุดา  เหง้าสีหา ครูวรรณภา     พงษ์สีมา ครูนันทินี       หงส์ศิริพร 02-032-70 KKNIC14
  290 39.03 318 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาววิลาวรรณ  เนาหนองหวาย นางสาวญาณิศา    งากระโทก ครูวรรณภา    พงษ์สีมา ครูพรรทิพย์    ฤทธิ์เต็ม 02-033-67 KKNIC15
  290 39.03 331 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ นางสาวกานดา  แตงสูงเนิน นางสาวสุจิตรา  จางหาญ นางสุภาพร  แจ่มศรี นางศุตานันท์  คุขุนทด 02-055-53 LPK17
  290 39.03 293 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขนิษฐา ผิวศุภผล นงลักษณ์ แฝงสระ ครูเข็มพร ศรีมงคล ครูวรรณี ชื่นบาน 03-070-54 SPTC ขนิษฐา,นงลักษณ์
  290 39.03 303 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวธิดารัตน์  นาวาทอง นางสาววรรณดา โล๊ะซอ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-107-50 แม่นพมาศ26
  289 38.90 298 วิทยาลัยเทคนิค นางสาวภัทราภรณ์ อุ่นเจริญ นางสาววรัชยา ภัทรเคหะ ครูมัสรัตน์ แสงแก้ว ครูอรวรรณ ปันโน 01-167-44 วท.น่าน 4
  288 38.76 307 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นางสาวน้ำฝน  ถาสานาท นายอาทิตย์  บรรเจิด นางสาวกฤษณา  เครือวรรณ์ นางสาวอำภา  ก้อมณี 02-261-51 ชุมแพ2
  288 38.76 332 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวจันทิมา  บุตรสุคนธ์ นางสาวอารดา  มาลัยเปีย ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-024-62 จันทิมา บุตรสุคนธ์
  288 38.76 337 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวชลธิชา สิทธิคง นางสาวเจนจิรา พราหมณ์ชื่น ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน ครูสุเมตตา จ้อยเจริญ 03-152-51 PBPVC23
  288 38.76 304 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวพรทิพย์ แสงทอง นางสาวทักฝาพร ทองคำ อาจารย์เตือนใจ ภักดีล้น   04-275-23 TAiiFha
  287 38.63 312 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นายจิตรกรณ์ กระสอบทอง นางสาวแวววสุ ปัตถาวงศ์ ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูบุษา แตงอ่อน 03-179-22 TCC101.9
  286 38.49 331 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวรุ่งรัศมี สุขภูวงศ์ นางสาวชลธิชา ทาอาษา ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-026-56 เอ เอส ที มาสเตอร์
  286 38.49 326 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นางสาวเสาวลักษณ์ ลบลม นางสาววนิดา แสงพระจันทร์ ครู วรรณี เลิศพิภพพร ครู วรเทพ พิมพ์น้อย 03-112-67 TTC09
  286 38.49 302 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นางสาวศศินา  แก้วเขียว นางสาวจิราพร  ภาคบัว ครูปริตต์  เรืองยุบล ครูโสภิต  ภัทรพิพัฒน์ 03-219-41 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง3
  286 38.49 284 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวศศิธร สมัครเขตกิจ นางสาวพรพิมล บัวทอง นางกาญจณา แก้วอ้น   03-353-38 CIC.28
  285 38.36 318 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาววิภาวี   พันธ์หริ่ง นางสาวเบญจพร   หวลระลึก ครูวงค์เดือน  ลีลาอัมพรสิ ครูมณีรัตน์   มีโภคี 03-150-57 PBPVC21
  284 38.22 304 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง น.ส. ชฎาพร หน้าผ่อง น.ส. ธนิสสรา การรักษ์ อ.วรรณา เทพฉิม อ.สุปราณี ศุภชาติไพบูลย์ 01-016-72 LVC008
  284 38.22 296 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวฐิติมา มังสา นางสาววราภรณ์ สวัสดิ์วงศ์ ครูภิรญา จันทร์รักษ์ ครูสุกัญญา เติมลาภ 01-194-41 บึงพระ3
  284 38.22 329 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวลลิตา โพธิ์คำ นายภควัต กำเนิดเขว้า นางสาวดอกไม้ โสงขุนท นางสาวโชติกา กัวะขุนทด 02-061-61 LPK23
  284 38.22 306 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวกนกวรรณ  หนูมาก นางสาวรจนา  ทองปาน ครูวาสนา  วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-215-47 SVC6001
  283 38.09 297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวพรนภา  คำลาจันทร์ นางสาวอภิญญา  พูลเพิ่ม นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-081-53 UVC 10
  283 38.09 301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวเบญจมาศ ปราบชมพู นางสาวศิริพร โภคา ครูเนติมา เหลี่ยมดี ครูศรีสุภา เชื้อไทย 02-155-48 SRVC.12
  281 37.82 291 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวกรรณิการ์ พานนิล นางสาวธัญลักษณ์ ทันไธสง นางบอพิศ เวิดสูงเนิน นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ 01-137-56 wicec13
  281 37.82 300 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวนิตยา  กลิ่นกรุ่น นางสาวรัดดาวรรณ  จันทร์โพรัง ครูวงค์เดือน  ลีลฃาอัมพรสิน ครูเพ็ญสุข  ม่วงไหมทอง 03-132-59 PBPVC03
  280 37.69 297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวปิยะดา  เปี้ยตัน นางสาวณัฐทริกา  โกเมฆ อาจารย์วรรณา  เทพฉิม อาจารย์สุปราณี  ศุภชาติไพบูลย์ 01-012-84 lvc004
  280 37.69 297 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายศตวรรษ มิตรกูล นางสาวกาญจนา เหลาะโต๊ะหมั ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-090-40 แม่นพมาศ09
  279 37.55 296 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นาย ชาตรี เกตุจันทร์ นางสาว อรัญญา แซ่ย่าง นางสาว เกศริน เกาะดี นาง สุดาลักษณ์ อั้นอยู่ 01-153-60 CMVC3
  279 37.55 328 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวปวีณ์นุช เหล่าสูง นางสาวศิริพร เชียงลา ครูผ่องศรี ศิริรัตน์   01-255-49 PVC01
  279 37.55 316 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางสาวอภิญญา เห็มสุวรรณ นางสาวบุษยานันท์ โนนพลกรัง ครูพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์ ครูพิกุล งามประเสริฐ 02-193-38 NVC2
  278 37.42 300 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวภัทราภรณ์ ไชยกล นางสาวสัณห์ฤทัย สมาน ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-085-29 แม่นพมาศ 4
  277 37.28 308 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวพัชรีภรณ์  นิลศรี นางสาวจรรยา  สีบุรินทร์ นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-083-47 UVC12
  277 37.28 308 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวมุกมณี  เศษศุภ นางสาวอรทัย   จันประทักษ์ ครูจันทิมา  สำราญอินทร์ ครูวรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ 04-057-35 CPVC04
  276 37.15 307 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายเอกภพ บุญศิริ นางสาวสีตีนุรซูรายา หลงสาม๊ะ ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูกรรณิกา ทองดี 04-042-54 STTC09
  275 37.01 301 วิทยาลัยเทคโนโยลีอุตรดิตถ์ นางสาวธาวินี สีอุ่น นางสาวสกาวเดือน มาเชียงผา ครูสายฝน กะแก้ว ครูจินตนา เตชัย 01-110-85 Techno1
  275 37.01 292 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวอภิญญา  ผ่องดี นางสาวธิดารัตน์  จันทร์นาค นางสาววงค์เดือน  ลีลาอัมพรสิน นางสาวบุษบง  นาคเวช 03-143-52 PBPVC14
  275 37.01 304 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวกฤติยาภร สงสายออ นายณรงค์ฤทธิ์ คำอินทร์ ครูพจณี สีลาคำ   03-408-38 ทีมที่1
  274 36.88 286 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวสินจัย  ฟองจามร นางสาวอารียา  สิงห์สูง อาจารย์อุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ อาจารย์ปิยนันท์  พึ่งอารมย์ 03-269-21 SVC21
  274 36.88 297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายศิวกร ก้อนนาค นายณภัทร สวัสดิทัศน์ นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ นางสุพัตรา บุญประเสริฐ 03-297-15 svc15
  274 36.88 288 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวสุภาพร นพพันธ์ นางสาวเจนจิรา ประสงค์งาม นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-327-38 CIC.02
  273 36.74 288 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาว สุพัตรา สายใจ นางสาว ณัฐชา วังตุ่น อาจารย์วรรณา เทพฉิม อาจารย์นิตยา หลวงจันทร์ 01-023-77 LVC015
  273 36.74 295 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวนฤมล รัตนภักดิ์ นางสาวชนิกานต์ แห่งธรรม นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-074-48 UVC 3
  273 36.74 278 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาววิไลวรรณ  บุญไสว นางสาวกรกนก  แก่นทน นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-102-77 UVC31
  273 36.74 295 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวเปรมวดี  เนาว์สุข นางสาวมะลิวรรณ์  ทรงหอม ครูปิยธิดา  บรรลือหาญ ครูฐาปนี  อินทะนนท์ 02-471-37 SN.Butterfly
  272 36.61 308 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวสุนันทา  เงางาม นางสาวน้ำฝน  ฤทธิสร นางสาววาทินี  หมื่นปทุม นางสิริรัตน์  สมานโสร์ 03-120-69 wbac02
  272 36.61 311 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวปิยธิดา มากศรี นางสาวสุทธิชา เรืองพันธุ์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-110-67 แม่นพมาศ 29
  270 36.34 271 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นางสาวพิมพ์ประไพ  วงค์ษา นางสาววราภรณ์ พิภักดี ครู ระพีพรรณ อินทะรน ครู ณฐอร  อ้วนล่ำ 01-268-36 WPP TECH1
  270 36.34 285 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวดุษฎี  เชียงมูล นางสาวปิยะธิดา ทำดี ครู เกศรินทร์ สายกง   01-276-38 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา5
  270 36.34 295 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางสาวศุภรดา จำปาพรหม นางสาวพนมพร ศรีทองเพชร ครูอังศุมา แฝดสูงเนิน ครูพสิษฐ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล 03-091-43 บานบุรี02
  270 36.34 302 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวนงลักษณ์  คะเลรัมย์ นางสาวอรญา  ตินตะโมระ นางสาววาทินี  หมื่นปทุม นางสาวรุ่งนภา  โกษาวัง 03-124-57 wbac06
  270 36.34 298 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวเจนจิรา แสงมะณี นางสาววิยะดา  คุ้มสวัสดิ์ ครูวงศ์เดือน  ลีลาอัมพรสิ ครูเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง 03-141-58 PBPVC12
  269 36.20 287 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น น.ส.ขณิฐา เกิดเดช น.ส.ปนัดดา สุทุม ครูวรรรภา พงษ์สีมา ครูพรรทิพย์ ฤทธิ์เต็ม 02-022-74 KKNIC04
  269 36.20 303 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์จันทร์ นางสาวเยาวภา อู่รักษา คุณครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ คุณครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ 03-025-59 บริษัทจุฬาลักษณ์เยาวภาจำกัด
  269 36.20 292 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวสิริพร แซ่ลิ้ม นางสาวสุดารัตน์ แสงดำ ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-229-31 SVC6015
  268 36.07 315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวจิราพร  เพ็งธรรม นางสาวปรารถนา  วงศรีพรม นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-086-38 UVC15
  268 36.07 316 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นางสาวรวิวรรณ เจริญสุข นางสาวปาริฉัตร ถ้อยทัด ครูอังศุมา แฝดสูงเนิน ครูพสิษฐ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล 03-094-34 บานบุรี05
  268 36.07 282 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวธัญญารัตน์ จันทคาธ นางสาวระพีพร ปัญสวัสดิ์ ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-221-55 SVC6007
  267 35.94 279 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวกฤษณา พงษ์เถื่อน นางสาวอรินญา นาถอม ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน ครูเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง 03-133-56 PBPVC04
  267 35.94 264 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาว กุสุมา บุญศรัทธา นางสาว นันทภรณ์ เทพจันทร์ ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ 03-180-45 TCC101.10
  266 35.80 279 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า น.ส. ไตรกิศยา สุริยะชัยยา น.ส. วิกานดา สุพรรณเภา ครู ระพีพรรณ อินทะรน ครู กนกกาญจน์ รัตนะ 01-269-33 WPPTech2
  265 35.67 292 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง น.ส. ขวัญกมล  เทพพรมวงศ์ น.ส. มนชนก  สายเขียว อาจารย์วรรณา  เทพฉิม อาจารย์นิตยา  หลวงจันทร์ 01-017-69 LVC009
  263 35.40 280 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวสุพรรษา ฟักปลั่ง นางสาวพรนิพา เอี่ยมเมี้ยน ครูสมพร  บัวแจ่มรัตนวงศ์ ครูบุญล้อมลักษณ์  กัณหา 01-193-44 บึงพระ2
  263 35.40 296 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาว กนกรัตน์ ณะแอ นางสาว กมลวรรณ ทองมีสุข ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-091-37 แม่นพมาศ10
  263 35.40 274 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายบัญญาศักดิ์ รัสมะโน นางสาวอทิตญา ทับทิมทอง ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-093-31 แม่นพมาศ12
  262 35.26 331 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาววรัญญา บรรยง นางสาวเพ็ญอักษร หมื่นพรมไพ นางสุภาพร แจ่มศรี นางขนิษฐา วิเศษชู 02-050-68 LPK12
  262 35.26 271 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวกันยาพร  แสนกล้า นางสาวสุจิตราพร  ชอบกล้า นางเนติมา  เหลี่ยมดี นางสาวศรีสุภา  เชื้อไทย 02-161-56 SRVC.20
  262 35.26 259 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายภัทรพงศ์ คล้ายบุญมี นางสาวพิมพ์ลภัส พลพหล อุษารัศ ศรีสุวพันธ์ ปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 03-289-13 SVC13
  261 35.13 316 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวเรณู  น้อยมี นางสาวรัตนาวรรณ์  คุ้มเขตต์ นายสมเกียรติ  มั่นดี นางกาญจนา  มั่นดี 01-103-80 UTTVC13
  261 35.13 277 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวบัว  ปรางจันทร์ นางสาวพรชิตา  ปิ่นสวัสดิ์ ครูทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิ   03-019-51 เอ็มแอนด์เอ็ม จำกัด
  260 34.99 280 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวณัฐชา คงสนิท นางสาวธิดาพร ทองน้อย นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์ 03-154-45 PBPVC25
  260 34.99 275 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวมาริษาสินเสริฐ นางสาวพิทยาภรณ์  ธรรมศาสตร์ นางสาวมณีรัตน์ มีโภคี นางสาววงค์เดือน  ลีลาอัมพรสิน 03-159-30 PBPVC30
  258 34.72 267 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวกุลธิดา แปงสอน นางสาวอรอนงค์ สุขแก้ว ครูสายฝน  กะแก้ว ครูจินตนา  เตชัย 01-113-76 Techno4
  258 34.72 280 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นาย อนุรักษ์ สาคะรินทร์ นางสาว วันเพ็ญ โพธิ์คำ ครู ศิริพร พงศธรวิวัฒน์ ครู นลินี  ดมหอม 02-146-49 SRVC.03
  258 34.72 280 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาว ซอฟีย๊ะ ปูหัด นางสาว วิปัศยา ลำจวน ครู สุภาณี เจริญลาภ ครู ยันตี มะสมัน 04-043-51 STTC10
  258 34.72 261 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวปางศุภา เพชรทวน นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ปล้อง ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-222-52 SVC6008
  257 34.59 295 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวอรอนงค์ วารีดำ นางสาวกุลัญญา บุญมาก ครูสุกัญญา ธรรมรส ครูนภาพร วงศ์นาค 02-150-63 SRVC.07
  257 34.59 265 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวจุฑารัตน์ กาญจนประทุม นางสาวมนัสนันท์ คงชาติ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-104-59 แม่นพมาศ 23
  257 34.59 269 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวกฤษฤดี  หมื่นสวัสดิ์ นางสาวกาญจนา  นิลงาม ครูวาสนา  วิเชียร ครูศุภธิดา  จันทร์เกิด 04-217-41 SVC6003
  256 34.45 273 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวทิพวรรณ  พงษ์สีมา นางสาวลลิดา      พลโยธา ครูวรรณภา      พงษ์สีมา ครูอาทิตยา      ปุสธรรม 02-030-76 KKNIC12
  256 34.45 265 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นางสาวสุกัญญา  ยึดนาวา นางสาวรวีวรรณ  มั่นอ่วม ครูสุจินดา  เต็มสังข์   03-088-26 MICE3
  256 34.45 313 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหาร มุกดาวรรณ ชูโครกกรวด ปนัดดา รัตนวราภรณ์ อาจารย์นาตยา เหมือนปั้น อาจารย์น้ำฝน คชชะ 03-240-56 มุกดา
  256 34.45 269 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวภิฬาภรณ์ อัญชะลี นางสาวธัญญาเรศ เหลาศรี นางสุภาณี เจริญลาภ นางพัชรา รัตนวิจิตร 04-046-42 STTC13
  256 34.45 266 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวจิตติมา นันตมาส นางสาวศศิวิมล ทับกะแดะ ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-219-35 SVC6005
  255 34.32 299 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวน้ำฝน เพ็งพุน นางสาวณิชนันท์ ภูบุญคง นางบอพิศ เวิดสูงเนิน นายนพดล เมืองเหมอะ 01-127-60 wicec03
  254 34.19 269 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวกมลวรรณ  คำเครือ นางสาวสุณิสา  อินต๊ะสงค์ นางวรรณา  เทพฉิม นางสุปราณี  ศุภชาติไพบูลย์ 01-011-87 LVC003
  254 34.19 264 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาวพรภิตรา  อังคะนิจ นางสาวชุติกาญจน์  ร่มรุกข์ ครูวรรณภา พงษ์สีมา ครูอภิญญา เลิศล้ำ 02-024-68 KKNIC06
  254 34.19 264 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวมัทวัน ดาโรจน์ นางสาวสุกัญญา มาลาไทสอน นางราณี ศรีสุรนารี   02-132-65 UVC.60
  254 34.19 300 วิทลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวชนัญญา สมพินิจ นางสาวภัทรวดี จิรวงศ์นุสรณ์ นางสาวเตือนใจ ภักดีล้น   04-285-19 ภัทรวดี ชนัญญา
  253 34.05 274 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนพรัตน์ ใจยารินทร์ นางสาวณัฐฑริกา ยาสิทธิ์ อ.วรรณา เทพฉิม อ.สุปราณี ศุภชาติไพบูลย์ 01-029-59 LVC019
  253 34.05 269 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ นายสราวุธ  มักสัมพันธุ์ นางสาวหยกแก้ว  สิงห์โตแก้ว อาจารย์นาตยา  เหมือนปั่ อาจารย์น้ำฝน  คชชะ 03-232-54 อ้วนเอสซึ
  253 34.05 249 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวภัทราวดี  วรรณดี นางสาวรัชดามาศ  สุวรรณจิตต์ ครูวาสนา  วิเชียร ครูศุภธิดา  จันทร์เกิด 04-227-37 SVC6013
  252 33.92 270 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาวพรหมพร ประพันธ์กาญจน์ นางสาวภาวิตา ศิลาวาริน นางอภิญญา ประภา   04-300-61 วิทยาลัยเทคนิคระยอง4
  251 33.78 275 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปัทมาพร  พรมด้าว นางสาวนัฐริกา  อาภรณ์ศรี นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-120-75 UVC49
  250 33.65 265 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวเหมสุดา  นินดี นางสาววรรณพร  พึ่งกลิ่น นายสมเกีรยติ  มั่นดี นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง 01-101-86 UTTVC11
  250 33.65 257 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวปรียา วงค์เย็น นางาสาวอมรรัตน์ จันทร์สุรินทร์ ครูสุดา  เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูสุธยา หงส์ศุภ่งค์พันธ์ 03-171-46 TCC101.1
  250 33.65 254 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นายธนกร อินทร์ปัญญา นางสาวพรรณภัทร ประสงค์งาม นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-330-55 CIC.05
  250 33.65 259 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสุนิสา  รสกำจร นางสาวณัฐกานต์  แก้วกระจ่าง ครูอรอุมา  ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา  จูดสังข์ 04-096-22 แม่นพมาศ15
  250 33.65 274 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาววรัญญา สัมพันธ์ นางสาวศิริขวัญ วัฒนโสภณกุล ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-228-34 SVC6014
  249 33.51 251 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นางสาว ปวีณา ทองกาสี นางสาว ศิริพร ทองบุญ ครู วรรณภา พงษ์สีมา ครู รัตนาภรณ์ สุขโข 02-029-53 KKNIC11
  248 33.38 274 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นางสาวเกียรติสุดา  นาชัยดี นางสาวกัลยา  กงใจ ครูกฤษณา   เครือวรรณ ครูอุทุมพร   ตรีเหรา 02-264-42 ชุมแพ5
  248 33.38 253 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี น.ส. พรวิมล พรเจริญพิทักษ์ น.ส.สุพัตรา พงพุฒ ครูสุดา เจริญพงศืไพบูลย์ ครูบุษรา แตงอ่อน 03-177-28 TCC101.7
  248 33.38 268 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาววรางคณา จั่นชาวนา นางสาวสุมิตรา มั่นหมาย ครูณัฐญา ชุมโชติ ครูบุษรา แตงอ่อน 03-193-32 TCCก.201.4ดุ๋ยมุก
  248 33.38 258 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายคเณศ สนิทเปรม นายปวริศ เจริญผล ครูวชิรเดช ศรีแก้ว ครูมณฑา ศรีโภคา 04-022-62 PKVC อิอิ 99+1
  247 33.24 263 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาวสุนทรีย์  ศรีใส นางสาวธนพร  ปานเกิด นายชัย  พลคำ นางศุภลักษณ์  มาจาก 01-259-37 PPC01
  247 33.24 279 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวดรุณี สังข์ทอง นางสาวภัคจิรา อิ่มเจริญ ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-029-47 บริษัท เอ็นแอนด์อาร์
  247 33.24 279 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวกาญจนา บุญมา นางสาวกัลยกร เจริญศักดิ์ นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสิน นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง 03-138-41 pbpvc09
  246 33.11 316 วิทยาลัยการอาชีพขอนเเก่น นางสาวเสาวลัษณ์ ใจเเน่น นางสาวปวริศา      ชิดจ้อย ครูวรรณภา  พงษ์สีมา ครูอาทิตยา  ปุสธรรม 02-023-71 KKNIC05
  246 33.11 315 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวศิลป์สุภา  โสคำภา นางสาวธารทิพย์  ชูสังข์ นางสาววาทินี  หมื่นปทุม นางสาวรุ่งนภา  โกสาวัง 03-127-48 wbac09
  246 33.11 262 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาว วิชญาพร หลาบงาม นางสาว รัตนาวดี ปรึ่มกระโทก นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวกนก เขียวลอย 03-329-32 C.I.C.04
  245 32.97 246 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นางสาวนิติกาญจน์ มหานิล นางสาวเมทินี  อ้วนสอาด ครู รัตนกร แก้วประดิษฐ์ ครู นภา พยัคศรี 01-182-51 เกาะคา1
  245 32.97 271 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวปารีณา ริดศรี นางสาววิจิรา รุจินาถ อาจารย์อุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ อาจารย์ณัฐชวนันท์ รัตนวิเชียร 03-294-24 svc24
  245 32.97 264 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวปนัดดา นามบุรี นางสาวสุพัตรา รักเสนาะ นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-326-41 CIC.01
  245 32.97 256 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวกมลชนก  พรรณรังษี นางสาวธัญญาลักษณ์  บริสุทธิ์ ครูวาสนา  วิเชียร ครูศุภธิดา  จันทร์เกิด 04-216-44 SVC6002
  244 32.84 242 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอิสริยา  พงษ์โสภา นางสาวนวลรัตน์  เนื้ออ่อน นางราณี  ศรีสุรนารี นางบังอร  พันธ์โสภา 02-119-52 UVC48
  244 32.84 253 TCC ศศิธร พูลผล อรรถพงษ์ โพธิ์ดำ นางสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ นางบุษรา แตงอ่อน 03-172-43 TCC101.2
  244 32.84 270 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวยุวดี ภู่พิมาย นางสาวอรกัญญา วิเชียรดี นางกาญจนา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-332-49 CIC.07
  244 32.84 252 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวลักษิกา แซ่โหง้ว นางสาวปิยะรัตน์ แช่มขุนทด นางกาญจนา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-342-45 C.I.C. 17
  244 32.84 265 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวธันยชนก มิ่งชัย นางสาวบุปผา ทรงศรี นางกาญจนา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-343-42 cic18
  243 32.71 272 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาว ชาลิสา เกี๋ยงตาล นาย ทัตพล ตนหาญ นางสาว เกศริน เกาะดีต นาง สุดาลักษณ์ อั้นอยู่ 01-151-66 CMVC4
  243 32.71 272 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวดาราวดี  เรืองศรี นางสาวกัญญารัตน์  ยิ่งเภตรา ครูวาสนา  วิเชียร ครูศุภธิดา  จันทร์เกิด 04-218-38 SVC6004
  242 32.57 265 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นาย เอกชัย   ไทยยันโต นางสาว วิลาวัณย์   หลักฐาน ครู อภิญญา   กลัดสำเนีย ครู อรวรรณ   ฉัตรจันทร์ 01-272-50 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา1
  242 32.57 277 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี น.ส.รัตน์ใจ  สนขาว น.ส.สมฤทัย  พันธุ์พุ่ม นางสาววงค์เดือน  ลีลาอัมพรสิน นางสาวมณีรัตน์  มีโภคี 03-158-33 PBPVC29
  242 32.57 259 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวสุราณี แดงเหม นางสาวขอย๊ะ หมันจีด ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูยันตี มะสมัน 04-039-37 STTC06
  242 32.57 287 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวจันทิมา อนงค์ นางสาววารุณี โพธิ์ทอง ครูเตือนใจ ภักดีล้น   04-287-13 จันทิมา วารุณี
  241 32.44 289 วิทยาลัยอาชีวศีกษาอุบลราชธานี นางสาววิจิตรา  บรรทะท้าว นางสาวกาญจนสุดา  ทองก้าว นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-122-69 UVC51
  240 32.30 277 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวมัลลิกา สมนึก นางสาวพรรณา สุดเอี่ยม ครูศิริพร พงศธรวิวัฒน์ ครูนลินี ดมหอม 02-158-39 SRVC.16
  240 32.30 257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวสุนิสา  สงวนทรัพย์ นางสาวไอรดา  บุญทับ นางสาววงค์เดือน  ลีลาอัมพรสิน นางสาวบุษบง  นาคเวช 03-139-38 PBPVC10
  240 32.30 277 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาว น้ำทิพย์ เกี่ยวพันกำ นางสาว ปัทมา ปิ่นนาง ครู ณัฐญา ชุมโชติ ครู ษุบรา เเตงอ่อน 03-196-23 TCCก.203.3
  240 32.30 274 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เมทินี เนียมหอม วิจิตรา กิตติรัตนานนท์ ครูอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ ครูจำรัส ยวงอักษร 03-275-29 svc29
  239 32.17 275 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นางสาวสร้อยสุดา ชินโชติ นางสาวอรฤดี บุญเชิญ ครูพรนภา รองทอง ครูรพีพร พิมพ์โคตร 02-351-50 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
  239 32.17 252 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายศุภชัย หลิววิเศษ นางสาวภัทรศยา บุยทอง นางสาววงศ์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางสาวเพ้ญสุข ม่วงไหมทอง 03-140-61 PBPVC11
  239 32.17 285 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวเยาวภา บุญเลี้ยงมา นางสาวดวงกมล อินปุย ครูอุษารัศ ศรีสุวพันธ์ ครูณัฐชวนันท์ รัตนวิเชียร 03-272-38 svc38
  239 32.17 235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวรุจิรัตน์ เมธา นางสาววรรณี จันทร์โอ นางอุษารัศ ศรีสุวพันธ์ นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 03-282-34 SVC34
  239 32.17 258 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายณัชพล ทองนอก นายพัฒนพงษ์พันธุ์ สุจารีย์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-095-25 แม่นพมาศ14
  239 32.17 261 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นางสาว เบญญทิพย์  ทรงโสภา นาย วนุพงค์  ดำเพ็ง ครู ณัฐวรรณ ภักดีชน ครู จิตติมา  คงเพชร 04-233-45 สนสร้อย
  238 32.03 245 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นางสาวสายทิพย์ พุทธรักษา นางสาวกัญญารัตน์ จิมจะโป๊ะ นางสาริณีย์ เบี่ยงกลาง นางเนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์ 02-008-64 หลานย่าโม64
  238 32.03 250 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวสุธิชา แสวงทรัพย์ นางสาวกาญจนา คลายทุกข์ ครูขวัญศมน รัชสมุทร ครูรัชณี อัศวจุฬามณี 02-149-40 SRVC.06
  238 32.03 260 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวณัฎฐกานต์  ศรีน้อย นางสาวอารียา  ไม้พานิชย์ ครู เตือนใจ  ภักดีล้น   04-273-29 ณัฎฐกานต์ อารีย
  238 32.03 252 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวมณฑาทิพย์ จิตร์หาญ นางสาววรรณพร รถทอง ครูเตือนใจ ภักดีล้น   04-283-25 04-283-25
  237 31.90 250 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวชนัญชิดา แซ่ท้าว นางสาวพรพิมล แซ่เล้า ครูมัสรัตน์ แสงแก้ว ครูอรวรรณ ปันโน 01-169-38 วท. น่าน 6
  237 31.90 255 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นางสาวธัญญารัตน์  ปุ๊กมะเริง นางสาวธมลวรรณ  เฟื่องฟู นางสาริณีย์  เบื่องกลาง นางเนาวรัตน์  สุวรรณวงษ์ 02-007-67 หลานย่าโม67
  237 31.90 254 วิทยาลัยนวัตรกรรมวิชาชีพ นางสาวรสา  เฉื่อยมณี นางสาวกัญญาณัฐ  คำเขียว ครู ศรัณย์พร  รักษาพงษ์   02-411-61 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
  237 31.90 243 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นาย ชาร์มิน องสารา นางสาว กิดาการ กาญจนวิวิญ ครู นิรมล คชแก้ว ครู มณฑา ศรีโภคา 04-027-47 RcheewaPKAccount59
  237 31.90 232 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวจุฑาภรณ์ กายะพันธ์ นางสาวรัฐกมล อนุลินทร์ ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูยันตี มะสมัน 04-038-40 STTC05
  237 31.90 249 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวพนิดา คงชุ่มชื่น นางสาววราพร คำหนู ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-226-40 SVC6012
  236 31.76 248 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวเกตุแก้ว วงษ์สว่าง นางสาวกาจนา มาให้พร้อม ครูขวัญศมน รัฐสมุทร ครูรัชนี อัศวจุฬามณี 02-153-54 SRVC.10
  236 31.76 253 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวพนิดา  เดชจินดา นางสาวอริสา  โสพลพันธุ์ ครูวาสนา  วิเชียร ครูศุภธิดา  จันทร์เกิด 04-225-43 SVC6011
  235 31.63 270 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวศิริพร  พรหมบุตร นางสาวอรปรียา  ศรีขาว ครูขวัญศมน  รัชสมุทร ครูรัชนี อัศวจุฬามณี 02-163-50 SRVC.22
  235 31.63 260 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวฐิติมา นิธิธนากร นางสาวธารารัตน์ แก้วเขียว ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-220-58 SVC6006
  234 31.49 240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวกรรณิกา  สุขวงศ์ นางสาวสุกัญญา  ทองปุก นางสาววงศ์เดือน  ลีลาอัมพรสิน นางสาวบุษบง  นาคเวช 03-142-55 PBPVC13
  233 31.36 250 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายพงษ์พัฒน์  สวัสดีวงค์ นางสาวประภาวดี  พุฒพันธ์ ครูปรีดารักษ์  รุจิรกาล ครูกานต์พิชชา  คงธนัทกาญจน์ 02-237-45 ANT24
  233 31.36 257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวสุกัญญา คงอิ่ม นางสาวณัฐฌา อ้นน้อย นางพินรัฎ สีตลวรางค์ นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง 03-100-77 STVC05
  233 31.36 259 อาชีวศึกษาเพชรบุรี อัจจิมา ฉวีวรรณ เบญจลักษณ์  นวมสุข นางสาววงค์เดือน  ลีลาอัมพรสิน นางเพ็ญวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 03-163-44 PBPVC34
  232 31.22 232 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวกุลพร พ่อค้า นางสาวอาทิตยา หวังชูชอบ ครู ศิริพร พงศธรวิวัฒน์ ครู นลินี ดมหอม 02-160-59 SRVC.18
  232 31.22 253 วิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรี นางสาวสุภาพร จบไพร นางสาวพรสวรรค์ แก้วลิ นางอุษารัศ ศรีสุวพันธ์ นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 03-286-22 SVC22
  232 31.22 247 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวกนกวรรณ เดชมาก นางสาวอัญชลี โภคามาศ นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ นางสุพัตรา บุญประเสริฐ 03-298-12 svc12
  232 31.22 260 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวนฤมล กิ่งกลางดอน นางสาวกาญจนา หงษ์อ่อน นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-333-46 C.I.C.08
  232 31.22 253 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวอริศรา ทองขาว นางสาวรัตน์ชณิกรณ์ เอกตาแสง ครูกฤษณา จูดสังข์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ 04-094-28 แม่นพมาศ13
  232 31.22 232 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกฤตพร สุกกระ นางสาวนัฐมล เรศประดิษฐ์ อาจารย์อรอุมา ส่งบำเพ็ญ อาจารย์กฤษณาจูดสังข์ 04-099-13 แม่นพมาศ18
  232 31.22 240 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกนิษฐา  ชัยชำนาญ นางสาวอัญชิสา  จงจิต ครูอรอุมา  ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา  จูดสังข์ 04-125-48 แม่นพมาศ44
  232 31.22 242 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวนุชนาถ นาคคง นายบัญญพนต์ ทวีกุล ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-223-49 SVC6009
  231 31.09 265 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวออรดา ช้างสุด นางสาวสุปราณี ศรีชัยภูมิ นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ นางจิราภา กงยนต์ 01-126-63 wicec02
  230 30.96 227 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นางสาววัชราวลี ยำนวล นางสาวสุชาดา เดชพรม ครู บุหงา ตันเมืองใจ ครู รัตนกร แกเวประดิษฐ์ 01-186-39 เกาะคา 4
  230 30.96 246 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์ทรง นางสาวจุไรรัตน์  จันทร์ทรง ครู ชฎาภรณ์  มุทุกันต์ ครู บุญกอง กาญจนพันธ์ 02-220-70 ANT07
  230 30.96 256 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวกัญญารัตน์ สมพร นางสาวอรจิรา สายสุนีย์ ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-021-71 กัญญารัตน์ อรจิรา
  230 30.96 246 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาววราภรณ์  มันตาวัด นางสาวศิริลักษณ์  อยู่มีสุข อาจารย์อุษารัศ  ศรีสุวพันธุ์ อาจารย์ณัฐชวนันท์  รัตนวิเชียร 03-284-28 SVC28
  230 30.96 243 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวพรเพ็ญ ประสารทอง นางสาวบุญลักษณ์ ยังมณี ครูวาสนา วิเชียร ครูศุภธิดา จันทร์เกิด 04-224-46 SVC6010
  229 30.82 243 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวชลธิชา ยิ้มแต้ นางสาวฐิติมา อ้นเอี่ยม ครู ทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-004-70 บริษัท มด-พลอย
  229 30.82 246 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวชนิตา  เขียวแช่ม นางสาวตะวัน  บุตรเจริญ ครูสุดา เจริญพงษ์ไพบูรณ์ ครูอุษา ณะบุตรจอม 03-182-39 TCC101.12
  229 30.82 253 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ น.ส.อังสนา ฟองวารี น.ส.กุลนันท์ เกิดสีดี อาจารย์นาตยา เหมือนปั้น อาจารย์ปิ่นทอง แหวนทองคำ 03-226-46 IS_ACC
  229 30.82 225 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาว ปวันรัตน์ ราเย็น นางสาว ฟารีดา อาดำ ครู สุภาณี เจริญลาภ ครู ยันตี ม๊ะสมั่น 04-037-43 STTC04
  228 30.69 268 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวสุรัญญา เสนาเงิน นางสาวมาริษา ธรรมนาม นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ นางวาสนา เวฬุวนารักษ์ 01-139-50 wicec16
  228 30.69 231 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสมฤทัย คำมั่น นางสาวรัชนี ประสมวงษ์ นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-112-73 UVC41
  228 30.69 261 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสุทัดดาว จันทร์เครือ นางสาววรรณิภา วงษ์สาเคน นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-116-61 UVC45
  228 30.69 264 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวกัญญานี จิตติสุทธิ นางสาวกิตติมา โพธิ์ที ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-020-74 UFO TEAM
  228 30.69 263 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวเพชรัตน์  แป้นพัน นางสาวณัฐพร  บุญงาม นางสาววาทินี  หมื่นปทุม นางอรวรรยา  โสมนัสกุล 03-125-54 wbac07
  228 30.69 242 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาวกฤษณา  มั่งจิตร นางสาวสุดารัตน์  ราชโหดี ครูสิริพร  จั่นบ้านโขด ครูดวงพร  ราษฏร์เจริญ 03-390-31 WY ACCOUNTING
  227 30.55 239 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวสรารัตน์ กุมมาน้อย นางสาวรัญชิดา ทองคำ นางจิราภา กงยนต์ นางสาวพิไลพร ทิศเหนือ 01-138-53 wicec15
  226 30.42 279 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นางสาวมยุรี น้องศรีลา นางสาวปาริชาต กิวขุนทด นางสาวรุ่งรัตน์ คุขุนทด นางศุตานันท์ คุขุนทด 02-046-54 LPK8
  226 30.42 236 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวกาญจนรัตน์ เล้าเกร็จ นางสาวสมฤดี นพแก้ว อาจารย์ทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ อาจารย์ทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ 03-022-68 เปรี้ยวสุดๆ
  226 30.42 235 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวเจนจิรา พรหมแก้ว นางสาวชนิกานต์ เมฆาระ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-116-49 แม่นพมาศ35
  225 30.28 244 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวณิชากร มั่นวงศ์ นางสาวปวรรณา ประทุมแก้ว ครูศิริพร พงศธรวิวัฒน์ ครูนลินี ดมหอม 02-164-47 SRVC.23
  225 30.28 245 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวรุ่งทิวา  คุ้มครอง นางสาวลดาวัลย์  ยงรัตนกิจ ครูทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิ   03-031-67 ปลาทูคะนอง
  225 30.28 229 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวหทัยรัตน์ วิ่งสุข นางสาวนฤมล นวลปาน ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-122-57 แม่นพมาศ41
  224 30.15 247 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวธัญญารัตน์ ปานสาลี นางสาวสุนิสา เทียนทอง นางบอพิศ เวิดสูงเนิน นางวสนา เวฬุวนารักษ์ 01-129-54 wicec05
  224 30.15 228 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวชนันฌิฎา ทาคำ นางสาวจารุวรรณ จิตสาร นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-080-56 UVC9
  223 30.01 265 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน นางสาวณัฐกาญจน์ ปัถวี นางสาวณัฐชา นุชเสียงเคราะ ครูวิภวานี อติวัฒนวงศ์ ครูเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี 03-252-46 ว.ท.ว.5
  223 30.01 257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวเบญจทิพย์ หล่อไชยา นางสาวจารุวรรณ ฉวีพรรณ์ ครูส้มไทย ศิริเมย์ ครูจันทิมา สำราญอินทร์ 04-065-37 CPVC12
  222 29.88 258 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวชุติมา  สว่างสุข นางสาวมินตรา  ฐานวิเศษ นายนพดล  เมืองเหมอะ นางสาววาสนา  เวฬุวนารักษ์ 01-132-71 wicec07
  222 29.88 222 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวจินตนา บูรณ์เจริญ นางสาวชาลิสา สุริยวงศ์ ครูกัลยา กิ่งแก้ว ครูอารีย์ พินิตธรรมนาถ 02-169-32 SRVC.26
  222 29.88 238 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวณัชชา จงหมายกลาง นางสาวณภัทศรณ์ เกตุทวี นางกาญจนา แก้วอ้น นางสาวบุหงา พึ่งธรรม 03-331-52 cic.06
  222 29.88 247 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสุจิตรา ทิศคงทอง นางสาวหัสชกาญจน์ อรุณจิตร ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-120-63 แม่นพมาศ39
  221 29.74 256 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวบุษรินทร์ ไพรทิน นางสาวศศิธร ชายพระอินทร์ นางบอพิศ เวิดสูงเนิน นางวาสนา เวฬุวนารักษ์ 01-125-66 Wicec01
  221 29.74 245 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาว วรรณิษา จันทร์ละมุลม นางสาว อรยา วันดี ครู เนติมา เหลี่ยมดี ครู ศรีสุภา เชื้อไทย 02-174-43 SRVC.31
  221 29.74 240 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวสมพร   เปี่ยมอุดมลักษณ์ นางสาวเอื้อมพร    สุขไสย ครู ทิพย์วิภา    อัศวินเจริญกิจ   03-032-64 KB
  221 29.74 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวนิศารัตน์ พระจันทร์ทอง นางสาวจอมขวัญ เพ็ชรรัตน์ นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง 03-156-39 PBPVC27
  221 29.74 247 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวสิริภรณ์ นวลสี นางสาวสกีนา แสงวิมาน ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูพัชรา รัตนวิจิตร 04-044-48 STTC11
  221 29.74 227 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวพรธิตา เชยกาญจน์ นางสาวสิรภัทร แก้วเกิด ครูอรอุมา  ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-098-16 แม่นพมาศ 17
  220 29.61 254 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวสิราวรรณ สอนอินทร์ นางสาวอาทตยา  กันศิริ นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ นางสาวพิไลพร ทิศเหนือ 01-128-57 wicec04
  220 29.61 232 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขวัญฤดี  นามทวี ศุภวรรณ  เอมยงค์ อาจารย์เตือนใจ  ภักดีล้น   04-271-35 ขวัญฤดี ศุภวรรณ
  219 29.48 233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายเรณุการ์  สมเสนาะ นางสาวพรชิตา  วงษ์แหล้ นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-109-56 UVC38
  219 29.48 264 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ น.ส. ธัญทิพย์ รุ่งกิจอนันท์ชัย น.ส. สรัลรัตน์ ทับทิมอ่อน น.ส. เตือนใจ ภักดีล้น   04-277-17 ธัญทิพย์, สรัลรัตน์
  219 29.48 237 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวชนากานต์ แสนบุตร นางสาวอาริษา แย้มชัยภูมิ อาจารย์เตือนใจ ภักดีล้น   04-278-14 ซีล บี
  218 29.34 237 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวภัคจิรา ทานุการ นางสาวศศินา จี๋ก๋อย อาจารย์วรรณา เทพฉิม อาจารย์สุปราณี ศุภชาติไพบูลย์ 01-010-90 LVC002
  218 29.34 238 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง น.ส.บุษกร  ทองดี น.ส.พรทิวา  ตันทา อาจารย์วรรณา  เทพฉิม อาจารย์นิตยา หลวงจันทร์ 01-022-80 LVC014
  218 29.34 220 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นางสาวสุกัญญา พันธ์ตู้ นางสาวมนทกานติ พรมเมตตา ครูกฤษณา เครือวรรณ์ ครูปทุมมา วังสอน 02-263-45 ชุมแพ4
  218 29.34 259 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวศิริรัตน์  เนียมปิ่น นางสาววรรณภา  ไผ่เรือง นางพินรัฎ สีตลวรางค์ นางกนกวรรณ  หาดกำธร 03-102-71 STVC07
  218 29.34 232 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์ดำ นางสาวอรญา แก้วคันโท อาจารย์เตือนใจ ภักดีล้น   04-269-15 อรญา น้ำทิพย์
  217 29.21 235 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวชนากานต์  นุกูลแก้ว นางสาววิรัญญา  เจริญชัย ครู อรอุมา ส่องบำเพ็ญ ครู กฤษณา  จูดสังฆ์ 04-101-68 แม่นพมาศ20
  217 29.21 222 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวขวัญฤทัย สุขยัง นางสาวสลัลพร ณ นคร ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-113-58 แม่นพมาศ32
  217 29.21 235 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวฉวีวรรณ ธรรมดี นางสาววนิดา กายราช ครูเตือนใจ ภักดีล้น   04-282-28 04-282-28
  216 29.07 237 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวผกามาส สำเภา นายพีระพงษ์ แสวงศรี นางราณี ศรีสุรนารี นางบังอร พีนธ์โสภา 02-073-51 UVC2
  216 29.07 238 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวอสมา โกมลชาติ นางสาวสุวรรณา หล้าศรี ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-003-73 โอ้มายเฟรน
  216 29.07 245 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาววิชิตา  พุ่มไสว นางสาวสุธิมา  ชัยยะมิตร ครูทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิ   03-011-75 modmint
  216 29.07 236 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวชุติกาญจน์ พรหมปัญญ นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมกลัด ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-027-53 บริษัท เปรี้ยวปรี๊ด จำกัด
  215 28.94 268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวเพชรมณี  สาเสนา นางสาวนัยนา  สาเสนา นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมารี  แก้วโวหาร 02-082-50 UVC11
  215 28.94 247 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวธันยา แกมกล้า นางสาวกมลรัตน์ พูลมาก ครูศิริพร พงศธรวิวัฒน์ ครูนลินี ดมหอม 02-159-36 SRVC.17
  215 28.94 224 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาว จีรวรรณ ชัยมา นางสาว น้ำฝน พิจิตตะโล ครู รัชนี อัศวจุฬามณี ครู ขวัญศมน รัฐสมุทร 02-167-38 srvc.24
  215 28.94 229 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวพลอยฝัน ยาวะโนภาส นางสาวจันทิมา พงษ์โพธิ์ไชย ครู ชลดา ศรีสุรัตน์ ครู ทารินทร์ วิเวกวินย์ 02-479-13 JanFun
  215 28.94 251 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวบุศราวดี สัตพันธ์ นางสาวสิรัญยา สันทัดพร้อม ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-005-67 พลอยป่าน
  215 28.94 240 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวสุวนันท์ อ่ำกำเนิด นางสาวชุตินันท์ แก้วแสง นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวกนก เขียวลอย 03-349-24 CIC.24
  215 28.94 216 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวสุธิดา พะยังเค นางสาวธันยกานต์ บุญศรี ครูจุติอาภา นิวรณ์ ครูน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ 04-001-73 Accounting01
  215 28.94 220 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวชลธิชา  การะเกตุ นางสาวเกสราภรณ์  เจ๊ะเลาะ ครูเตือนใจ ภักดีล้น   04-276-20 04-276-20
  214 28.80 225 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวพัชรา ภู่ระหงษ์ นายขันทอง หลักหาญ ครูทารินทร วิเวกวินย์ ครูปิยธิดา บรรลือหาญ 02-475-25 NP Team
  214 28.80 209 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นางสาวปนัดดา สีดา นางสาวพรพรรณ หาพิพัฒน์ ครูสุจินดา เต็มสังข์ ครูศิริกาญจน์ สุขพันธ์ 03-087-29 MICE2
  214 28.80 249 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวกัญญาภัค แพรวพราย นายอนุรักษ์ ลำดับศรี นางสาววาทินี หมื่นปทุม นางอรวรรยา โสมนัสกุล 03-126-51 WBAC08
  214 28.80 225 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวเกษวรินทร์ คามสายออ นางสาวบุษยา ดวงรัศมี อาจารย์เตือนใจ ภักดีล้น   04-274-26 เกษวรินทร์ บุษยา
  213 28.67 231 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวรัชนก  คำยะ นายอนันทชัย  อยู่นาค ครูสายฝน  กะแก้ว ครูจินตนา  เตชัย 01-115-70 Techno6
  213 28.67 232 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวดวงใจ   พวงสุข นางสาวเยาวนาฎ   วงษาเสน นางราณี   ศรีสุรนารี นางสุมาลี   แก้วโวหาร 02-076-42 UVC5
  213 28.67 218 วิทยาลัยพณิชยการธนบรี นางสาว ปทิตตา แป้นเขียว นางสาว กมลชนก ทะยะราษฎร์ ครูณัฐญา ชุมโชติ ครูบุษรา แตงอ่อน 03-191-38 TCCก.201.1
  212 28.53 238 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นาย ปณิธาน สีทอง นางสาว ผุสดี ฉัตรมงคล ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูนพวรรณ ขวัญสุวรรณ 03-178-25 TCC101.8
  212 28.53 226 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวพินทุสร จันสุปิน นางสาวศศิพร ลานอก อาจารย์อุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ อาจารย์ณัฐชวนันท์ รัตนวิเชียร 03-299-09 SVC09
  212 28.53 214 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี น.ส.วิภารัตน์ คันทวัง น.ส.จุฑามาศ กำเนิดเวช ครูอาภา เทพรัตน์   03-418-34 TaDee
  211 28.40 219 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาว อภิชญา จะละสุ นางสาว สิริรักษ์ บุณยเรืองเวทย์ ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูนพวรรณ ขวัญสุวรรณ 03-175-34 TCC101.5
  210 28.26 232 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวเปมิกา โชติถิรวดี นางสาวภาวิดา ใจจริม ครูมัสรัตน์ แสงแก้ว ครูอรวรรณ ปันโน 01-170-61 วท.น่าน 7
  210 28.26 225 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวธิตินันต์ แป้นเงิน นางสาวเทพอภินันท์ สุใต้ทอน ครูเนติมา เหลี่ยมดี ครูศรีสุภา เนื้อไทย 02-157-42 SRVC.14
  210 28.26 245 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายสหรัฐ  สังประกุล นางสาวสุพัตรา  จันตรัสดี ครูโศรดา  สว่างเกษม ครูปัทมา  ดับใหม่ 02-387-20 พี่น้องลูกขนไก่
  210 28.26 228 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาวณัฐนิชา อายุโย นางสาวณัฐทิพย์ พินธุมา ครูสิริพร จั่นบ้านโขด ครูดวงพร ราษฏร์เจริญ 03-391-28 Penk khonyok
  209 28.13 223 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาว สุนิตา แต้ตระกูล นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรชนะ อาจารย์ อรอุมา ส่งบำเพ็ อาจารย์ กฤษณา จูดสังข์ 04-121-60 แม่นพมาศ40
  208 27.99 225 วิทยาลัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวธนพร จิราพันธ์ นางสาวกาญจนา พิชัยกาล ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-100-71 แม่นพมาศ19
  207 27.86 224 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวนงนภัส รอดลันดา นางสาววนาลี สุขงาม นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวบุหงา พึ่งธรรม 03-335-40 C.I.C10
  206 27.73 231 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวมรกต ใจจอมกุล นางสาวสุกัญญา วิชัยทา อาจารย์วรรณา เทพฉิม อาจารย์สุปราณี ศุภชาติไพบูลย์ 01-027-65 LVC010
  206 27.73 212 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวชณัฐฌา คงเจริญ นางสาวอารียา อังชัน ครูสายฝน กะแก้ว ครูจินตนา เตชัย 01-116-67 Techno7
  205 27.59 232 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวณัฎฐา กระแสโสม นายตรีทิพยนิภา ขาวงาม ครูกัลยา กิ่งแก้ว ครูอารีย์ พินิตธรรมนาถ 02-168-35 SRVC.25
  205 27.59 214 วิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรี นางสาวนฤมล สร้อยเวที นางสาววรรณิตา นามเงิน อาจารย์ณัชวนันท์ รัตนวิเชียร อาจารย์ปิยนันท์ พึ่งอารมณ์ 03-278-20 SVC20
  205 27.59 255 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาว ปวริศา เทียมชู นางสาว สุวรรณา เลขะผล ครู นิรมล คชแก้ว ครู ศรายุทธ ธารอำมฤต 04-028-44 PKVC-SM
  205 27.59 216 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกานต์รวี สมปรีดา นางสาวฐาปณีย์ พลไชย ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-109-44 แม่นพมาศ28
  204 27.46 230 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจิดาภา  สิงหา นางสาวศศิวิมล  สงสาร อาจารย์วรรณา  เทพฉิม อาจารย์สุปราณี  ศุภชาติไพบูลย์ 01-025-71 LVC017
  204 27.46 220 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวกัญญา ชัยสมศรี นางสาวศิริรัตน์ ป้อมคำ ครูสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ ครูนพวรรณ ขวัญสุวรรณ 03-185-30 TCC102.1baykai team
  203 27.32 231 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพัชราพร จอมคำ นางสาวกัญสิริ จิระดา อาจารย์วรรณา เทพฉิม อาจารย์สุปราณี ศุภชาติไพบูลย์ 01-009-67 LVC001
  203 27.32 205 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวศศินิภา สืบวิเศษ นางสาวกัลยารัตน์ พิณพรรณ ครูวชิรเดช ศรีแก้ว ครูศรายุทธ ธารอำมฤต 04-024-56 PKVC10
  202 27.19 230 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นางสาว รุ่งนภา ราชกุณา นางสาว จันทะนา มูเซอ ครู ระพีพรรณ อินทะรน ครู ณฐอร อ้วนล่ำ 01-270-56 WPPTECH 3
  202 27.19 211 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวญาสุมินทร์  ไตรพรม นางสาวพรสุดา  หวังสุดดี ครูอารี  พินิตธรรมนาถ ครูขนีดา  จวงพันธ์ 02-148-43 SRVC.05
  202 27.19 226 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวอริสา บริบุญ นางสาวณัฐกานต์ หอมชะเอม นางกาญจนา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-334-43 CIC09
  202 27.19 204 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาววิไลลักษณ์ ศรีจันทร์ นายอนุชา อังคะ ครูสิริพร จั่นบ้านโขด ครูดวงพร ราษฎร์เจริญ 03-397-10 เลือดน้ำเงิน
  201 27.05 228 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นางสาวอารดา  ตานีเทพ นางสาวอรอนงค์  โสมี นางสาววาทินี  หมื่นปทุม นางสาวชญาณ์นันท์  วรกรโชติพันธ์ 03-122-63 wbac04
  200 26.92 220 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กัญญาณัฐ ภักดีสุวรรณ์ ศิริลักษณ์ มะเดโช กันต์กมล ช่างวาด   04-200-66 ลีลาวดี34
  199 26.78 222 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาว สุวนันท์ ชวลิตธำรงค์ นางสาว ณัฐวิภา เสียงแขก ครู อภิญญา กลัดสำเนียง ครู นวลศิริ หมั่นไร่ 01-274-44 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา3
  199 26.78 239 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาววัชรมน จันชัง นางสาวรัฐวรรณ ทองคล้ำ นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน นางสุเมตตา จ้อยเจริญ 03-153-48 PBPVC24
  199 26.78 213 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กัญญาเรศ เกตุวงษ์ จารุวรรณ ช่วยบำรุง กันต์กมล ช่างวาด   04-170-43 ลีลาวดี04
  199 26.78 221 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาววัลลภา บุญทนิมิตร นางสาววาสิตา กังวาล นางสาวชนาภา ขำกล่อม   04-299-03 วิทยาลัยเทคนิคระยอง6
  198 26.65 206 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวรัชดา  มืดหล้า นางสาวชลชิชา  สารารัตน์ นายนพดล  เมืองเหมอะ นางบอพิศ  เวิดสูงเนิน 01-141-70 wicec18
  198 26.65 210 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอารียา สุวรรณ์ นางสาวยุภาพร พาสุข นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-072-54 UVC1
  198 26.65 205 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาววิสุดา  กาหลง นางสาวมณฑิรา  บุญจอง ครู กมลชนก  กุลชิน ครู บุญกอง  กาญจนพันธ์ 02-229-43 ANT16
  197 26.51 222 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวพชรมน  สุขกุล นายนิติพงษ์  โพธารินทร์ ครูทิพรัตน์  มารดายัง ครูกมลชนก  กุลชิน 02-236-48 ANT23
  197 26.51 204 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ภาวินี ปานอ่อน นันทนา ย่องเส้ง กันต์กมล ช่างวาด   04-179-16 ลีลาวดี13
  196 26.38 234 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวอลิสา ดวงสุดา นางสาวรุ้งนภา อยู่ลอง นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวบุหงา พึ่งธรรม 03-339-28 CIC.14
  196 26.38 227 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวกุลธิดา อุ้มญาติ นางสาวภมรศรี ยิ้มประเสริฐ ครูสุภาณี เจริญลาภ ครูยันตี มะสมัน 04-036-46 STTC03
  196 26.38 212 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวชนากานต์  เกตุแก้ว นางสาวอุษณีย์  วงศ์สุวรรณ์ ครูอรอุมา  ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา  จูดสังข์ 04-106-53 แม่นพมาศ25
  196 26.38 208 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสุนิษา รอดรัตน์ นางสาวกมลชนก เถาอั้น ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-108-47 แม่นพมาศ 27
  195 26.24 199 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ปาณิตา รัตนสุคนธ์ บุณยานุช สัมพันธมาศ กันต์กมล ช่างวาด   04-178-19 ลีลาวดี12
  194 26.11 229 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวศิริอร  ศิริเทพ นางสาวณัฐธิดา  ศรชัย นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-103-74 UVC32
  194 26.11 207 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวกิติยา  ทองสุข นางสาววรรณรัตน์  จันทร์แย้ม ครูทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิ ครูทิพยืวิภา  อัศวินเจริญกิ 03-023-65 บริษัท ทองสุข จำกัด
  194 26.11 240 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวเจนจิรา ทำเนียม นางสาวเบญจมาศ อ่อนนางาม นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวบุหงา พึ่งธรรม 03-338-31 CIC.13
  194 26.11 212 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวพิชิตา ช่วยนุกูล นางสาวโสรัจจะ มหาชัย ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-118-43 แม่นพมาศ37
  194 26.11 199 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วรรณธิยา  สมรูป สุมนต์ทา  สังข์ศรีอินทร์ กันต์กมล  ช่างวาด   04-177-22 ลีลาวดี11
  193 25.98 225 วิทยาลัยอาชีวศึกาาภูเก็ต นางสาวจิรนันท์  เศวตศิลป์ นางสาวสุภาวดี  ลี้ลับ ครูวชิรเดช  ศรีแก้ว ครูน้ำทิพย์  พันธ์ละภะ 04-021-65 PKVC08
  193 25.98 227 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวชิราพรรณ สุขใส นางสาวสุพรรษา เจริญรัตน์ นางสาวเตือนใจ ภักดีล้น   04-280-34 ชิราพรรณ สุพรรษา
  192 25.84 227 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวสุวรรณณา เด่นดวง นางสาวอรวี คัมภิรานนท์ ครูขวัญศมน รัชสมุทร ครูรัชนี อัศวจุฬามณี 02-154-51 SRVC.11
  192 25.84 239 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวสุภาภรณ์  มัธยม นางสาวหทัยภัทร  กลิ่นฟุ้ง อาจารย์ทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ   03-010-78 นุ๊ก กลอย
  192 25.84 204 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวกชกร อรชุน นางสาวสุชาธิณี สมวงษ์ นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวกนก เขียวลอย 03-348-27 CIC.23
  191 25.71 211 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวน้ำฝน ตุ้มน้อย นางสาวเพ็ญนภา สะเภา ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-030-70 บริษัท นุ่นเนย จำกัด
  191 25.71 217 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นางสาวนลินี ฮาซัน นางสาววิภาวี กล่อมนุชิต ครูชนวรรณ รอดวงษ์   03-312-57 bahdaMTC
  191 25.71 220 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาว สาวิกา ไชยราช นางสาว สิริรัตน์ สะใบบาง ครู สิริพร จั่นบ้านโขด ครู ศิริพร แจ่มใส 03-394-19 เสร่อ
  191 25.71 204 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวพศิกา พงศ์ธิพันธ์ นางสาวญาณาวดี กัลปหา ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-089-17 แม่นพมาศ08
  190 25.57 229 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวจีราภา สุภะพินิ นางสาวอรยา ชิณสิทธิ์ ครู กมลชนก กุลชิน ครู ศิรินันท์ วงศ์กัลยา 02-227-49 ANT14
  190 25.57 219 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวจีรวรรณ กั้งสุวรรณ์ นางสาวสุนิษา แคนคลอง ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-114-55 แม่นพมาศ33
  189 25.44 198 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวสุพิมพา โดยประกอบ นางสาววาสิฎฐี เอกวานิช ครูนิรมล คชแก้ว ครูวชิรเดช ศรีแก้ว 04-015-57 PKVC02
  189 25.44 204 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาวอารียา  ยามูยีมะ นางสาวสุกัญญา  หลีอาซิม ครู สุภาณี  เจริญลาภ ครู พัชรา   รัตนวิจิตร 04-045-45 STTC12
  189 25.44 197 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกุลสินี บัณฑิศักดิ์ นางสาวอัจฉราภรณ์ เพชรเพ็ง ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-111-64 แม่นพมาศ30
  188 25.30 199 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวศิริรัชติ์ กรุตไคร้ธัญสิริ นางสาวภัชราภรณ์ มณีวงษ์ ครูสายฝน กะแก้ว ครูจินตนา เตชัย 01-111-82 Techno2
  188 25.30 215 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวพิยดา สาระคำ นางสาวดวงฤทัย เสนกาบ ครูทารินทร วิเวกวินย์ ครูปิยธิดา บรรลือหาญ 02-476-22 DT Team
  188 25.30 206 วิทยาลัยพณิชย์การธนบุรี นางสาวกัณฑ์ปภัส สังข์จิตพรโช นางสาวสุดารัตน์ ศรีเวียง ครูสาริสา พิชัยฤกษ์ ครูนพวรรณ ขวัญสุวรรณ 03-186-27 TCC102.2mewmayty team
  188 25.30 208 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวชฎาพร แก้วซุง นางสาวณัฐณิชา วันนา อาจารย์ กาญจณา แก้วอ้น อาจารย์ กนก เขียวลอย 03-336-37 CIC.11
  188 25.30 224 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวศศิวิมล หนูจันทึก นางสาววราภรณ์ นาประสิทธฺิ์ นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-341-48 CIC.16
  188 25.30 217 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ทรรศนีย์ รัตนพันธ์ วัชรี เดชารัตน์ กันต์กมล  ช่างวาด   04-174-31 ลีลาวดี 08
  188 25.30 198 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาวกณิการ์ ประกอบการ นางสาววรางคณา มาตรมนตรี นางสาวปรวิศา ชาญพินิจ   04-298-06 วิทยาลัยเทคนิคระยอง5
  187 25.17 204 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวนวลอนันต์  สุขเสมอ นางสาวจรีรัตน์  จุรุทา ครู ปรีดารักษ์  รุจิรกาล ครู บุญกอง  กาญจนพันธ์ 02-234-54 ANT21
  187 25.17 200 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกตวรรณ พันรังษี นางสาวเจนจิรา คชรัตน์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-097-19 แม่นพมาศ16
  187 25.17 226 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สุดารัตน์   ศิริรัตน์ วรลักษณ์   ชูนาค กันต์กมล   ช่างวาด   04-197-14 ลีลาวดี31
  186 25.03 206 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวเสาวลักษณ์ สีชมพู นางสาววณิดา บุตรดีขันธ์ ครูเนติมา เหลี่ยมดี ครูศรีสุภา เชื้อไทย 02-156-45 SRVC.13
  186 25.03 211 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาว จุฑารัตน์ พวงขจร นางสาว อมลรุจี นิลแท้ ครู รัชนี อัศวจุฬามณี ครู ขวัญศมน รัฐสมุทร 02-166-41 srvc.33
  186 25.03 191 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาวมณีทิพย์  อินอ่อน นางสาวศิริพร ทรัพย์สนอง ครูสิริพร จั่นบ้านโขด ครูดวงพร ราษฏร์เจริญ 03-401-59 เบ็นเท็น&หมีพู
  186 25.03 207 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นาย อภิวิชญ์  ศิระวิโรจน์ นาย ทศพร มณีวัตร ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูหนึงหทัย มูสิกะนันท์ 04-123-54 เเม่นพมาศ42/วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  185 24.90 210 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสุกัญญา ขอด่านกลาง นางสาวลลินดา อักษรวงค์ นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-117-58 UVC46
  185 24.90 207 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายณัฐวุฒิ หงษ์ทอง นางสาวนิลาวัลย์ ไชยชนะ นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-118-55 UVC47
  185 24.90 197 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวศิริพร โต๊ะหลี นางสาวกมลวรรณ เทพจิตร์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูหนึ่งหทัย มูสิกะนันท์ 04-124-51 แม่นพมาศ43/วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  184 24.76 199 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวจารุวรรณ  คำแน่น นางสาวพรชนก  จำปาแก้ว นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-084-44 UVC13
  184 24.76 184 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสุกฤตา  ชูบัวทอง นายพงศธร  กฤตสัมพันธ์ ครูอรอุมา  ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา  จูดสังข์ 04-105-56 แม่นพมาศ 24
  183 24.63 194 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวปิยะธิดา  ตันติสัตยานนท์ นางสาวรุจิรา  นวลละออง ครูจุติอาภา นิวรณ์ ครูชไมพร  บัวแก้ว 04-009-49 Accouting09
  182 24.50 216 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวกฤติยารัตน์  บุตรสีสาย นายณรงค์  คูณโปก นางราณี  ศรีสุรนารี นางอนุธิดา  ดาโรจน์ 02-100-83 UVC29
  182 24.50 201 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวจรุงรัฒ  สุระเกษ นางสาวการเกศ  น้อยสี ครู ปรีดารักษ์ รุจิรกาล ครู ศิรินันท์  วงศ์กัลยา 02-214-62 ANT01
  182 24.50 209 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นางสาวสมฤทัย  เพ็งรุ่ง นางสาวอุษณีย์  กาญจโนภาศน์ ครูนันทิดา  พุทธวาร ครูสรัญญพัชร  จันทร์อ่ำ 03-086-32 MICE1
  182 24.50 195 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาววิภาดา ดาบไชย นางสาวอลิสา เยี่ยมกร อาจารย์อรอุมา ส่งบำเพ็ญ อาจารย์กฤษณา จูดสังข์ 04-119-40 แม่นพมาศ38
  182 24.50 184 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกนิษฐา คงช่วย นางสาวศิริวรรณ บุตรเมือง ครูกฤษณา จูดสังข์ ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ 04-129-36 แม่นพมาศ48/วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  182 24.50 190 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นันทีชา  ธรรมชาติ นุชจรีย์  ขาวล้วน กันต์กมล ช่างวาด   04-180-39 ลีลาวดี14
  181 24.36 180 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวปนัดดา จันดาวงค์ นางสาวพิจิตรา ตั้งตระกูล ครูทิพรัตน์ มารดายัง ครูศิรินันท์ วงค์กัลยา 02-230-66 ANT17
  181 24.36 214 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวณัฏฐธิดา  ดวงแย้ม นางสาวดาราวดี  ศรีสว่าง ครูทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิ   03-008-58 ดีเอ็นเอ
  181 24.36 211 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาวชลกร ศรอินทร์ นางสาวกนกวรรณ พวงเงิน ครูอาภา เทพรัตน์   03-424-42 Winner
  181 24.36 186 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นางสาวนฤมล  กรัดอยู่บุญเจริญ นางสาวกันยารัตน์ เจริญธนะ นางสาวจตุพร วงศ์จันลา   04-301-58 วิทยาลัยเทคนิคระยอง2
  180 24.23 175 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นางสาวกัลยา ชื่นนิยม นางสาวปลีณา เลาะเงิน ครูชนวรรณ รอดวงษ์ ครูสองเมือง กุดั่น 03-311-60 ดรีมปลีทีม MTC
  180 24.23 197 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวสายรุ้ง  สุธรรม นางสาวญาณิศา  เกตุแก้ว ครูจันทิมา  สำราญอินทร์ ครูวิภารัตน์  สอนวิสัย 04-069-25 CPVC16
  180 24.23 187 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรณิการ์  กรดศรีไหม ทัดดาว  สังข์งาม กันต์กมล  ช่างวาด   04-176-25 ลีลาวดี10
  179 24.09 184 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาวปาริชาติ  ศรีมงคล นางสาวสุวนันท์  ขาเคน ครูสิริพร  จั่นบ้านโขด ครูดวงพร  ราษฎร์เจริญ 03-395-16 ซาลาเปาไส้หมู
  179 24.09 199 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกัลยรัตน์  คนซื่อ นางสาวศิริลักษณ์  จำนงจิต ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา  จูดสังข์ 04-112-61 แม่นพมาศ 31
  178 23.96 192 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอรจิตร สุจริต นางสาวสุธิตา หิรัญเขว้า นางราณี ศรีสุรนารี นางอนุธิดา ดาโรจน์ 02-098-28 UVC27
  178 23.96 259 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ นางสาววรรณิษา เกษโรจน์ นางสาวธิดารัตน์ คงคาหลวง อาจารย์นาตยา เหมือนปั้น อาจารย์น้ำฝน คชชะ 03-236-42 บิวตี้ฟูล
  178 23.96 206 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวศิริรัตน์  เมืองสุข นางสาวอภิญญา  คอนจงโก นางกาญจนา  แก้วอ้น นางสาวกนก  เขียวลอย 03-350-47 cic.25
  178 23.96 214 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช น.ส.ฐิตาพร เมืองจันทร์ น.ส.วรรณวิศา ทองแก้ว ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-117-46 แม่นพมาศ36
  177 23.82 201 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นางสาวชุตินิภาดา  สีตะระโส นางสาวกมลนิตย์  ปวนบุญนำ ครู สุพิมล  ปัญญาบาล ครู สุพรรณี  สายปะละ 01-184-45 เกาะคา 3
  176 23.69 205 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวดรุณี เครือเนตร นางสาวอนัญพร สุพรรณผิว นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-121-72 UVC50
  176 23.69 183 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวปราริชาติ ชูพักตร์ นางสาวแพพลอย จันทร์แรม ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ 03-181-42 TCC101.11
  175 23.55 174 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางสาวจารุวรรณ จันทรส นางสาวมนทกานติ เอี่ยมสอาด ครูเข็มพร ศรีมงคล ครูวรรณี ชื่นบาน 03-054-50 จารุวรรณ-มนทกานติ SPTC
  174 23.42 204 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสุดารัตน์  เจริญวงศ์ นางสาวไพรินทร์  มีธรรม นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-087-35 UVC16
  174 23.42 186 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นางสาวศิริลักษณ์  ถนอมพลกรั นางสาวหัทยา  ไตรนาค ครูโศรดา  สว่างเกษม ครูปัทมาพร ดับใหม่ 02-386-23 ไม่รู้คับไม่รู้ไม่เจ้าชู้รับรู้ด้วยคับ
  174 23.42 172 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวจุฑาทิพย์ มะลิวรรณ นางสาวกนกวรรณ บุตรลา นางอุษารัศ ศรีสุวพรรณ นางชนิดาพร บุนนาค 03-291-33 SVC33
  173 23.28 201 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวเพ็ญนภา  แสงคุณ นางสาวรุ่งไพลิน  เพ็ชรากุล นางกาญจณา  แก้วอ้น นางสาวบุหงา  พึ่งธรรม 03-340-51 CIC.15
  173 23.28 179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นาย พรเทพ อินทรศิริ นาย อนุพงค์ พลกล้า อาจารย์ พจนี สีลาคำ   03-413-49 ทีม 6
  172 23.15 196 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวพัชรินทร์ แก่นจันทร์ นางสาวกัญญาภัคร์ ยืนยงค์ นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-104-71 UVC33
  171 23.01 174 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวกรรณิการ์ ลักษโณสุรางค์ นางสาวรัตติยา ชูมณี ครูอรอุมา ส่งบำเพ็ญ ครูกฤษณา จูดสังข์ 04-130-59 แม่นพมาศ49
  170 22.88 192 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นาย อติภัทร สินธุชัย นาย ภัครพงศ์ น้อยนาค ครูมัสรัตน์ แสงแก้ว ครูอวรรณ ปันโน 01-168-41 วท.น่าน 5
  170 22.88 188 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ชลธิชา ขำเอียด พิมพ์ผกา ทองวิเศษ กันต์กมล ช่างวาด   04-189-12 ลีลาวดี 23
  170 22.88 192 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ศิริกัญญา  ศรีวิมาน มนทิชา ชาวไร่ กันต์กมล ช่างวาด - 04-195-20 ลีลาวดี29
  169 22.75 186 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวกนกภรณ์  ทองวงค์ นางสาวกัลนิกา  อุลวงค์ ครู ปรีดารักษ์  รุจิรกาล คร ศิรินันท์  วงศ์กัลยา 02-215-59 ANT02
  169 22.75 195 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ กมลลักษณ์  สายสาลี อภิญญา  ทองเชื้อ นาตยา  เหมือนปั้น น้ำฝน  คชชะ 03-235-45 โมจิ
  168 22.61 188 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม น.ส.สุธิดา อาสนเพชร น.ส.สุภาวี หลิมสวาสดิ์ ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-018-54 มุกไหม
  168 22.61 206 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางสาววรรณศิริ วิลาชัย นางสาววิมพ์วิภา เทียนทอง ครูเข็มพร ศรีมงคล ครูธัญณิชา  สีน้ำเงิน 03-058-38 SPTC วรรณศิริ วิมพ์วิภา
  168 22.61 183 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาวสิริลักษณ์ พลกล้า นางสาวสุดารัตน์ โตโล ครูอาภา เทพรัตน์   03-423-45 Nook-Pueng
  167 22.48 180 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวปิยะพร จันทะคุณ นางสาวมยุรี ขันแก้ว นางราณี ศรีสุรนารี นางอนุธิดา ดาโรจน์ 02-077-39 UVC6
  167 22.48 178 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวทักษพร  จันดีเลิศ นางสาวริษา  ทุมทอง นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-106-65 UVC35
  167 22.48 202 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวศิริพร ศิริลักษณ์ นางสาวหทัยภัทร โรจวิรัตน์ ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-002-76 โอ้วแม่สาวน้อย
  167 22.48 181 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน นางสาวเมทนี เกี่ยวสาน นางสาวศศิพิมพ์ ครุธบุญยงค์ ครูวิภวานี อติวัฒนวงศ์ ครูสาริณี โนแก้ว 03-250-52 ว.ท.ว.3
  167 22.48 178 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวรวีวรรณ พานิชเจริญกิจ นางสาวพรนภา ขันติสุทธิ ครูชไมพร บัวแก้ว ครูวชิรเดช ศรีแก้ว 04-023-59 PKVC09
  166 22.34 173 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ น.ส. ประทุมวรรณ อ่วมบุญมี น.ส. แดนไทย น้อยนวล ครูสายฝน กะแก้ว ครูจินตนา เตชัย 01-118-61 Techno9
  166 22.34 182 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย นางสาวสุพัตร ประเมินชัย นางสาวณัฐการต์ แก้วรัตนกุลวงศ์ นางสุภาพร พิเนตร นางจารุณี พรมดี 02-244-50 เกษตร 02
  166 22.34 185 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน นางสาวเยาวเรศ ควรแท้ นางสาวสุนิสา น้ำเพชร ครูสาริณี โนแก้ว ครูวิภวานี อติวัฒนวงศ์ 03-251-49 ว.ท.ว.4
  165 22.21 182 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอัญนิการ์  มาตรสกุล นางสาวขวัญใจ  วรรณประภา นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-096-34 UVC25
  165 22.21 192 วิทยาลัยเทคนิคนรคนายก นางสาวนริศรา เลิศณรงค์ นางสาวเพ็ญนภา สมนึก ครูสิริพร จั่นบ้านโขด ครูศิริพร แจ่มใส 03-393-22 น้ำเงิน
  164 22.07 171 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอาภรณ์ทิพย์ บรรมณี นางสาวศศิธร ทับทิมหิน นางราณี ศรีสุรนารี นางสุมาลี แก้วโวหาร 02-110-79 UVC39
  164 22.07 173 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นางสาวธีรนุช  มังประเสริฐ นางสาวลัดดาวัลย์  หวังปัญญา ครูอณู  เทศงามถ้วน   03-436-32 sasana10
  163 21.94 172 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวศศิประภา  มงคลการ นางสาวนภัสนันท์  จันทุมา นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-126-57 UVC55
  163 21.94 174 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวธัญญลักษณ์ โสวพันธ์ นางสาววราภรณ์ บุตรเจริญ ครูรัชนี อัศวจุฬามณี ครูขวัญศมน รัฐสมุทร 02-171-52 SRVC.28
  163 21.94 169 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นางสาวสุดารัตน์ กมลรัตน์ นางสาวเจนจิรา จารุขันธ์ ครู กัญญณัช ปัญญาแก้ว ครู การต์พิชชา คงธนัทกาญจน์ 02-224-58 ANT11
  163 21.94 184 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาวมาริษา ศรีเพชร นางสาวสุทธิดา ช้างป่าต้น นางกาญจณา แก้วอ้น นางสาวกนก เขียวลอย 03-328-35 C.I.C.03
  162 21.80 173 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาววรัทยา  ม้วนทอง นางสาววาสนา  ม้วนทอง นางราณี  ศรีสุรนารี นางบังอร  พันธ์โสภา 02-093-43 UVC22
  162 21.80 179 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ กนกวรรณ โพธิวัฒิ จันทิมา สายจันใส นาตยา เหมือนปั้น น้ำฝน คชชะ 03-238-36 MI
  162 21.80 170 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายพงศภรณ์ โสฬส นายบรรพต เจนรบ ครูจุติอาภา นิวรณ์ ครูน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ 04-004-64 Accounting 04
  162 21.80 183 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จุฑามาศ ขวัญเมือง จิราวรรณ  หนูในน้ำ กันต์กมล ช่างวาด - 04-196-17 ลีลาวดี30
  161 21.67 189 วท.ชุมแพ นาย วิศรุต สิทธิ์ทุม นางสาว ณัฐชา แต่งมา นางสาว กฤษณา เครือวรรณ์ นาง ปทุมมา วังสอน 02-260-54 ชุมแพ1
  161 21.67 186 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ธารารัตน์ สิงห์ทอง ลักษณพร ภัทรจิตตานันท์ ทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ   03-034-58 ธารารัตน์ ลักษณพร
  161 21.67 197 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สุธาสินี สุทธิเชษฐ์ เสาวนีย์ บุญสุข ทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ   03-035-55 สุธาสินี เสาวนีย์
  161 21.67 171 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน นางสาววันดี  ซื่อสัตย์ นางสาวอรอริยา  ภูรีนันทินิมิต ครูสาริณี โนแก้ว ครูเยาวลักษณ์  อินทร์ศรี 03-249-29 ว.ท.ว.2
  161 21.67 174 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวธิดารัตน์ สุตเกลี้ยง นางสาวอริศรา แก้วบุษบา ครูวชิรเดช ศรีแก้ว ครูจุติอาภา นิวรณ์ 04-019-45 PKVC06
  160 21.53 192 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นางสาว กมลรัตน์ อารีย์เอื้อ นางสาว สุพัชชา วงษ์ทวี อาจารย์ กาญจณา แก้วอ้น อาจารย์ กนก เขียวลอย 03-337-34 CIC.12
  160 21.53 168 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาว อาลาดา สุธรรม นางสาว ศิริลักษณ์ ปั้นสุวรรณ ครู จุติอาภา นิวรณ์ ครู วชิรเดช ศรีแก้ว 04-016-54 PKVC03
  160 21.53 164 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวกุลนาถ ชัยราช นางสาวเสาวลักษณ์ นราคม ครูวชิรเดช ศรีแก้ว ครูนิรมล คชแก้ว 04-018-48 PKVC05
  159 21.40 159 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางสาวนวพร  มีบุญล้ำ นางสาวฐิติพร  ศรีโพธิ์ ครูเข็มพร  ศรีมงคล ครูอุไร  ศรีดำ 03-072-48 นวพร-ฐิติพร SPTC
  159 21.40 178 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ณัฐนันท์ เอียดเหตุ มธุรดา เหลืองอุ่มพล กันต์กมล ช่างวาด   04-172-37 ลีลาวดี06
  159 21.40 172 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง พรปวีณ์ ศรีมณี กัลยา สุวะโจ กันต์กมล ช่างวาด   04-173-34 ลีลาวดี07
  158 21.27 202 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาว จตุพร วันเที่ยง นางสาว สุธาทิพย์ วิชาดี ครู สมฤทัย สันติวรวัฒน์ โรบินสัน ครู ขณีดา จวงพันธ์ 02-151-60 SRVC.08
  158 21.27 181 วิทธยาลัยพณิชยการธนบุรี นางสาวกุสุมาลย์ คำสิงห์ นางสาวภัทรวดี วรษา ครูสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครูสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์ 03-174-37 TCC101.4
  158 21.27 195 วิทลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวภัสสรา ปานเย็น นางสาวมานิตา จิตอร่าม อาจารย์เตือนใจ ภักดีล้น   04-281-31 ภัสสรา มานิตา
  157 21.13 164 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ นางสาวอานัทชา เฉยดี นางสาววีรดา พรหมด้วง อาจารย์น้ำฝน คชชะ อาจารย์นาตยา เหมือนปั้น 03-237-39 อานัทชา วีรดา
  157 21.13 180 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน นางสาวชินันพร ฆ้องประเสริฐ นางสาวสุภาพร พุฒซ้อน ครูวิภวานี อติวัฒนวงศ์ ครูเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี 03-248-32 ว.ท.ว.1
  156 21.00 199 วิลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวชนิกานต์  วาดเขียน นางสาวสุธิดา  เพิ่มเจริญ อาจารย์ทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิจ   03-007-61 มุก@เบนซ์
  156 21.00 167 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นางสาวสุชาดา เรืองสุวรรณ นางสาวนาถกาญจน์ อกอุ่น ครูพจณี สีลาคำ   03-411-55 ทีม4
  155 20.86 171 วิทยาลัยการอาชีพลอง นางสาวเจรพรรณ  โฆ้มา นายนัฐกานต์  ใจปัน ครูภัทรมน  ธรรมริยา ครูสุจิตรา  คูหา 01-227-55 Long17
  155 20.86 179 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาว อนงค์นาฎ  เปาเล้ง นาย พีรพัฒน์  เสียงเจริญ อาจารย์ ทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิจ   03-009-55 บริษัท พีทมุก จำกัด
  154 20.73 165 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ตรีชฎา พรหมมาศ นภัสสร ชัยฤกษ์ กันต์กมล ช่างวาด   04-181-36 ลีลาวดี15
  153 20.59 178 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวภัทรียา นิลเพ็ชร นางสาวจุฑามาศ ปรอยกระโทก ครูทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิ   03-015-63 ภัทรียาจุฑามาศ
  152 20.46 150 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง นาย อัษฎายุธ  หนูทวี นาย กฤษดา  งามเปรี่ยม ครู บุษบง  พงษ์วิลัย ครูสมัย ล้ำจุมจัง 02-353-44 PTICEC1
  151 20.32 161 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวจินตนา  มูลแก้ว นางสาวธนาภรณ์  พุ่มแก้ว นางราณี  ศรีสุรนารี นางสุมาลี  แก้วโวหาร 02-089-29 UVC 18
  151 20.32 159 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาวทัศน์พมล หอมละออ นางสาวนภารัตน์ เลิศวิลัย ครูสิริพร จั่นบ้านโขด ครูดวงพร ราษฎร์เจริญ 03-392-25 ดอกอินทนิล
  150 20.19 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นางสาวจิรัณชา นุชชาวนา นางสาวภาวิณี คำมูลโต ครูสายฝน กะแก้ว ครูจินตนา เตชัย 01-112-79 Techno3
  150 20.19 167 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาว สุภารตี ส่งเสริม นางสาว จุฑามณี คงถาวร นาง ราณี ศรีสุรนารี นาง สุมาลี พันธ์โสภา 02-114-67 UVC43
  149 20.05 150 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ชวาลา กาเหว่า พณิชา พวงแก้ว ทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ   03-033-61 ชวาลา และ พณิชา
  148 19.92 164 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสาวปรียาภรณ์  ครองทรัพย์ นางสาววัลวิภา  นาคี ครูสิริพร  จั่นบ้านโขด ครูศิริพร  แจ่มใส 03-387-14 บีเฟิร์น
  148 19.92 171 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาว นุชลิน สายนุ้ย นางสาว นรินรัตน์ ยอดพิจิตร ครู จุติอาภา นิวรณ์ ครูชไมพร บัวเเก้ว 04-002-70 Accounting02
  147 19.78 159 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาวมลิวัลย์  จันทร์ละมูล นางสาวกฤติยาณี  ศิริดี นางชัย  พลคำ นางศุภลักษณ์  มาจาก 01-261-57 ppc03
  146 19.65 155 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ นางสาววัชรี  ภูมิโคกรักษ์ นางสาวศรีสุดา  เทศขุนทด นางสุภาพร  เเจ่มศรี นางศุตานันท์ คุขุนทด 02-044-60 LPK 6
  146 19.65 164 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นางสาวนัทธิกา เคนสุโพธิ์ นางสาวพณิชา ไสยละมัย นางถาวร ศรีประดิษฐ์ นางณัฐธิยาน์ จะรุสินธิ์ 02-435-41 พักผ่อน
  146 19.65 163 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี น.ส.จิดาภา เอิบอิ่ม น.ส.ปาริชาติ แซ่ฉาย น.ส.วงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน น.ส.สิริทิพย์ ขาวสว่าง 03-157-36 PBPVC28
  145 19.52 159 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ชนิดาภา ทองยิ้ม ประกายดาว ตันตุ้ย วรรณา เทพฉิม สุปราณี ศุภชาติไพ บูลย์ 01-026-68 LVC018
  145 19.52 161 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอริสา  บุญทรง นางสาวชนนิกานต์  ศรีบัว นางสุมาลี  แก้วโวหาร นางราณี  ศรีสุรนารี 02-075-45 UVC4
  145 19.52 160 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวนฤมล หมันหมาด นางสาวชนัญชิดา ภักดีแก้ว ครูวชิรเดช ศรีแก้ว ครูมณฑา ศรีโภคา 04-025-53 PKVC11
  144 19.38 148 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาววชิรญาณ์ ยอดยิ่ง นางสาวอรฤทัย อินทต๊ะทร นาย ชัย พลคำ นางศุภลักษณ์ มาจาก 01-260-60 ppc02
  144 19.38 151 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวสุวิมล  ชิตแก้ว นางสาวหทัยภัทร  ไตรบุญ ครูจุติอาภา  นิวรณ์ ครูนิรมล  คชแก้ว 04-012-66 Accounting12
  142 19.11 167 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวอารีรัตน์  ฉ่ำผิว นางสาวจุฑามาศ  โง้วสกุล ครูทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิ   03-016-60 อารีรัตน์จุฑามาศ
  142 19.11 164 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นางสาวสาวิตรี  พิลาดี นางสาวพราวพิราศ  นามมะปราง นางอุษารัศ  ศรีสุวพันธุ์ นางสาวนฤมล  สุมรรคา 03-270-44 SVC44
  142 19.11 165 วิทยาลัยการอาชืพชัยบาดาล นางสาววัลย์ริกา บุญจันทร์ นางสาววิลาวัลย์ บุญจันทร์ นางกาญจนา แก้วอ้น นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 03-354-35 cic.29
  142 19.11 157 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ภัทรานุช ชูยัง คมนภา แซ่ฉาย กันต์กมล ช่างวาด   04-203-57 ลีลาวดี 37
  142 19.11 155 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางสาวกาญจนรัตน์ แก้วศรีเมฆ นางสาวชญานี อุ่นเสน่หา นางเตือนใจ ภักดีล้น   04-279-11 Maygrape
  141 18.98 158 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นางสาว ปนิธิ เสมอใจ นางสาว ปัทมาพร คลาจันทึก นาง สาริณีย์ เบี่ยงกลาง นาย ธีรยุทธ เมนะรัตน์ 02-004-76 หลานย่าโม 76
  141 18.98 165 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสาวสุนิสา  น้อยสนธิ นางสาวปนัตฐา  ชาโรจน์ ครูทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิ   03-006-64 ฟ้าแอน
  141 18.98 157 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์ นางสาว ปัทมา  เที่ยงตรง นางสาว เสาวลักษณ์  มีสอน อ. นาตยา เหมือนปัั่น อ. ปิ่นทอง  แหวนทองคำ 03-228-40 หิ้วหวีไป
  140 18.84 158 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นายธนาธร มโนธรรมธร นางสาววิชิตา เเสงศรีจันทร์ ทิพวิภา อัศวินเจริญกิจ   03-037-49 Deadmozolia
  140 18.84 177 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ กนกวรรณ สาวิตรี อ.น้ำฝน อ.นาตยา 03-230-60 กนกวรรณ สาวิตรี
  139 18.71 149 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวจิดาภา ลุงอินต๊ะ นางสาวนริศรา ลุงตี็ นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง   01-196-35 วกฝ.3
&nb