ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน
SmartBiz
      โปรแกรมบัญชี Ramkhamhaeng SmartBiz
    โปรแกรมบัญชี Ramkhamhaeng Smartbiz
    รายงานภาษีประกาศใช้ปี 2557 PDF
    แบบฟอร์มเอกสาร รองรับประกาศสรรพากรปี 2558 : 01/59 (ใช้เมนู Restore-Form ) Download
    คู่มือ Ramkhamhaeng Smartbiz ฉบับภาษาเวียดนาม Download
    คู่มือการใช้งาน Smartbiz AccountingV.5 (การใช้งานครบ 8 ระบบ จนถึงปิดบัญชี) Download
    คู่มือการใช้งาน Mobile Approve PDF
    คู่มือการใช้งาน Smartbiz แบบ Quick Start PDF
    การโอนฐานข้อมูลสินค้า,ลูกค้า,ผู้จำหน่ายจากไฟล์ Excel เพื่อเริ่มต้นระบบ PDF
    แบบฟอร์มไฟล์ Excel โอนฐานข้อมูลสินค้า, ลูกค้า, ผู้จำหน่ายเพื่อเริ่มระบบ Download
    การเชื่อมโยงกับโปรแกรม Formula Payroll เพื่อลงบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ PDF
    วิธีการติดตั้งโปรแกรม LAN 3 USER PDF
    คู่มือการ Set ภาษาไทย ใน Windows 8 PDF
    การนำข้อมูลมาใช้งานต่อ PDF
    คู่มือการ Import ข้อมูลสำหรับสำนักงานบัญชี (ใช้รับข้อมูลจากลูกคาของสบช.) PDF
 
      โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
    โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง  
    คู่มือ FORMULA Constrution Management / Smartbiz BOQ Download
      โปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence
    โปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence  
    คู่มือ Smartbiz Business Intelligence Download
      โปรแกรมบัญชี-BI-เงินดือน-SmartBiz ALL
    คู่มือการใช้งาน SmartBiz Accounting Payroll BI V5 / 2016  
    สารบัญ PDF
    บทที่ 1 ภาพรวมและความสามารถของ Smartbiz Accounting -BI-Payroll PDF
    บทที 2 การกำหนดโครงสร้างองค์กร บริษัท-สาขา-ฝ่าย-แผนก PDF
    บทที่ 3 การใช้งานระบบบริหารสินค้าคงคลัง PDF
    บทที่ 4 การใช้งานระบบจัดซื้อและวิเคราะห์ซื้อ PDF
      บทที่ 5 การใช้งานระบบขายและวิเคราะห์ขาย PDF
    บทที่ 6 การใช้งานระบบลูกหนี้และวิเคราะห์ลูกหนี้ PDF
    บทที่ 7 การใช้งานระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์เจ้าหนี้ PDF
    บทที่ 8 การใช้งานระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร PDF
    บทที่ 9 การใช้งานระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา PDF
    บทที่ 10 การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท PDF
    บทที่ 11 การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย (การกำหนดสิทธิ์) PDF
    บทที่ 12 การใช้งานโปรแกรม Busines Intelligence (ทำกราฟ -ออกแบบรายงานได้เอง) PDF
    บทที่ 13 การออกแบบ WorkFlow ช่วยวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ PDF
    บทที่ 14 การใช้งาน Mobile Approve ( Approve PR,PO,QS,SO ผ่าน Smartphone) PDF
    บทที่ 15 การใช้งาน Cloud Report ( ดูรายงานผ่าน Smartphone) PDF
    บทที่ 16 การติดตั้งโปรแกรม-Backup หัวข้อที่ควรทราบเพิ่มเติม PDF
    บทที่ 17 CaseStude พร้อมเฉลย การใช้งาน Smartbiz Accounting PDF
    บทที่ 18 CaseStude พร้อมเฉลย การใช้งาน Crystal Business Intelligence PDF
    บทที่ 19 การใช้งาน Smartbiz Payroll PDF
    บทที่ 19 CaseStude พร้อมเฉลย การใช้งาน Smartbiz Payroll PDF
         
      โปรแกรมบัญชีเงินเดือน
    คู่มือการใช้งานแยกตามระบบ  
    การเริ่มใช้งานโปรแกรม Payroll PDF
    การสร้างฐานข้อมูล PDF
    การบันทึกรายการระหว่างงวดระบบเงินเดือน PDF
    ระบบบำรุงรักษาข้อมูล PDF
    การแก้คุณสมบัติ PDF
    ระบบรักษาความปลอดภัย PDF
    การสั่งพิมพ์รายงาน PDF
    Feature Formula HRM PDF